Den Associativa Steganografiska Ordkonsten har mycket gemensamt med, speciellt inom populärmusik som Hip Hop och Electronica, ofta använda metoden att sampla.

Av en del utövare av musik anses samplingen vara en slags stöld, då samplaren ofta hämtar rytmslag, slingor och loopar från andra artisters verk. Som motargument hänvisade en samplare till skillnaden mellan en målning och ett fotografi. Bildens motiv kan vara detsamma, men metoden är helt annorlunda. Om ifall en fotograf plåtar målningen ”Mona Lisa”, har den endast utfört en kriminell handling om denna påstår sig själv vara upphovsmänniskan till oljemålningen.

Sådana immateriella upphovsrättsliga strider blir allt mer vanligt förekommande då kopieringar, plagiat och piratkopior är tillverkade i digitala medier, istället för traditionella, materiella, fysiska tillverkningsprocesser.

För att jämföra med ett litterärt verk. Om någon klipper sönder sidor ur August Strindbergs debutroman ”Röda Rummet”, väljer ut stycken och rader ur textmassan och därpå sammanför dem i en annan, just konstruerad kontext, så skulle väl knappast vän av ordning anse att det nya formatet fanns tillgängligt också i den tidigare utgåvan av verket inom volymens hårda pärmar?

I moderna elektroniska digitala mixers delas ljudens impulsstyrda signaler och impulser inom kanaler med täta skott emellan.

Tills att en motsvarande teknisk mjukvara kan uppnå samma kvaliteter angående biologiska impulser i tills vidare outforskade associationsbanor kan en jämföra den associativa steganografin med en mer analog design av samma ljud- och bildmönster.

Detta, kommer Läsaren/Tydaren snart inse den överhängande fördelen med. En analog associativ textmassa måste först, av mänsklig hand i kombination med mänsklig allmänutbildning, likt en översättning av verk typ James Joyces ”Finnigan’s Wake” både översättas bokstavligen, bildligt, symboliskt samt i relation till tillräcklig information om, i det här fallet, James Joyces personliga och privata förutsättningar och tillkortakommanden. Detta låter sig inte utföras i en handvändning.

Övning ger färdighet. Att göra är att lära.

Visserligen kan det till en början verka som en bra introduktion till den Associativa Steganografins verksamhetsområde att först tillägna sig metoden mer teoretiskt, hypotetiskt, spekulativt, men det praktiska handlaget ger betydligt mer av fingertoppskänsla.

Till att börja med kan slutresultatet av ordkonstverket för oinitierade utomstående obehöriga verka något rumphuggen och avsnoppande. Detta kan utgöra ett rimligt skäl till att, kanske den blivande Steganografen in Spe upplever nuvarande nuläge som, näst intill outhärdligt obekvämt för både kroppen och själen.

Liv är inte lidande, men väl, då och då, beroende på hur mycket tid Läsaren/Tydaren har kvar av sitt utmätta tidrum, onödigt överdrivna kraftansträngningar.

Liksom inom många andra tvärvetenskapliga förbindelser genom diverse historiska hjälpvetenskapliga ämnen, typ Heraldik, kan även en gröngöling uppmärksamma en parant hovdams faleriska behag.

Allt som behövs är ett genuint intresse för språkförbistringar, verbala missförstånd, outtalade och/eller underförstådda meningar och betydeler, orsaker till missförstånd och oempatiska uttryck i rätt sammanhang, typ antingen textmassan eller kontexten.

Läsaren/Tydaren kan därför med fördel sätta sig in i hängiven förståelse av ämnena Semiotik, Semantik, Retorik, Symbolik, Ikonologi samt andra betydelsebärande objekt.

Den Associativa Steganografiska Ordkonsten har mycket gemensamt med Sampling.

I musikgenren är det ljuden som utgör det själva råmaterialet, medan i ordkonstverket ligger fokus dels på betydelsen, dels på formen.

I moderna elektroniska digitala mixers delas ljuden in i olika kanaler, i den associativa steganografin byts kanalerna ut mot tänkta skikt under orden och mellan raderna. Den underliggande betydelsen kan för den oinitierade i ordkonsten verka något rumphuggen och knepig. Ändå är det just med den uppmärksamheten som den oinitierade snart, om tillräckligt tålamod samt fysisk tid finns över, kommer att upptäcka de avvikelser som retoriken liksom semantiken ger vid hand.

Antalet tänkta associationer är beroende av hur många texter som ingår i råmaterialet.

Ibland är det bättre att utgå från råmaterialet först, ibland är det fördelaktigare att anpassa råmaterialet till associationerna.

De ord som kan läsas befinner sig alltid på samma tvådimensionella plan, det vill säga ytan.

Läsaren/Tydaren av ordens enskilda sammanställning inom mer eller mindre obegripliga meningar, måste alltså, för att textmassan, kontexten samt klartexten, kan framträda såsom de är i sig vara väl bevandrad i allmän och särskild bildningsgrad.

En första metod består av att uppleva minsta bokstav i varje ord såsom abstrakt. Detta synsätt förändrar uppfattningen om hur ordens meningar kan inverka på Läsarens/Tydarens estetiska och sentimentala distanserade avstånd till textmassans första expressiva uttryck.

Här ett första, inte helt okomplicerat, exempel. Textmassan utgörs av tre olika sentenser:

”Först till kvarn, får först mala.”

”Man ska inte gå över ån efter vatten.”

”Man kan inte gå ner i samma flod två gånger.” Herakleitos

I förhållande till de övriga två meningarna, kan Läsaren/Tydaren utläsa att, eftersom en förindustriell kvarn ofta drevs med vattenmassor från en närbelägen kvarnsjö, kreativt visualisera trädens och himlens reflexer på vattenytan. Den associativa härledningen går till ordbilden ”vatten”.

Andra meningen syftar också den på ”vatten”, men nu Läsaren/Tydaren kan här associera i vidare perspektiv. Råmaterialets textmassa syftar på ordspråket som betyder att man inte ska anstränga sig i onödan. Vattnet finns ju tillgängligt för alla utan undantag som befinner sig på samma sida om ån.

Eftersom ”vatten” redan är upptaget, så bör den andra meningen syfta på något annat. Orden kan brukas som associationer till, dels ”vattendelare”, dels ”flödesschema”.

Läsaren/Tydaren med medfödd förmåga till långsökta associationer, inser snart att de två första meningarna hänvisar till en fjärde osynliggjord för obehöriga utomstående, typ Gemene Man, Crethi och Plethi, samt Detektiven Allmänheten.

För att tillägna sig mer av kontexten i vilken klartexten är inbakad, bör den fjärde meningen vara:

”Många bäckar små gör en hel å.”

För att åter associera till ”kvarnen”, kan ”vattnet” också förmedla en sinnebild av ”energi”, ”kraft”, eller ”styrka”. Sådana effekter av rinnande vatten förstås bättre genom elementära studier inom naturvetenskapen Fysik.

Så, den fjärde. Den skiljer sig från de två eller tre andra, därför att den är ett, visserligen obekräftat, citat från Herakleitos, vars ord: ”Allting flyter” är betydligt mer användbart i sammanhang där tiden förblir högre värderad än andra ekonomiska förhållanden.

I det här stadiet kan Läsaren/Tydaren med hög vakenhetsgrad associera till minst tre olika vardagsanpassade fenomen. Därmed har Läsaren/Tydaren nått fram till skiktet under textmassan: ”Kontexten”.

Kontexten i sin tur av associationerna: ”Energi”, ”Överansträngning”, ”Omöjlighet” och ”Flöde” eller ”Förgrening”.

Vilka associationer kan Läsaren/Tydaren dra från dessa, till synes, oförenliga företeelser?

Frågeställningar som kan tjäna som vägledning till klartextens dolda budskap:

Vilken energi åsyftas?

Har överansträngningen något med energin att göra?

Är uppdraget, ”missionen”, så omöjligt att utföra, att det praktiska förfarandet, bara kommer att leda till onödig ansträngning?

En annan association, den här gången till ”Flöde”, ”Förgrening” samt ”Energi” kan leda vidare till andra folkliga uttryck från allmogen:

”Kärringen mot strömmen” och ”Delegering”.

Om ifall associationen överensstämmer med en, än så länge inte uppkommen, verklighetsbeskrivning kan klartextens plott lyda:

”Om missionen, i relation till de inblandade behörigas lagringar av långtidsverkande energier, verkar alltför omöjligt att förverkliga inom önskade begräsningar av tidrummet, bör andra mitosiska cellkamrater snarast möjligt avstå från andra distraktioner och underhållningsattraktioner och med förenade krafter möta riskerna som tillräckliga möjligheter.”

Den Associativa Steganografiska Ordkonsten har mycket gemensamt med Sampling.

Samplingstekniken används främst bland musiker utövande elektronisk populärmusik.

Då och då uppstår konflikter om vem, upphovsmänniskan till originalverket, eller samplaren, som äger de immateriella rättigheterna att, konstnärligt syfte, använda ljudurklippet i vidareutvecklande syfte.

Möjligheten till att sampla har ökat betydligt sedan samplingsmaskiner och appar blivit tillgängliga också för medborgare med mindre resurser kvar på kreditkortet.

Inom motsvarande bildkonst har verksamma artister sedan förra sekelskiftet utvecklat tekniska förfaranden som i mycket påminner om samplingstekniken av ljudbilder.

De konkreta eller abstrakta objekten är tillverkade med tidigare mer manuella metoder som kollage, frottage, rayogram och på senare tid mer digitala processer genom bildbehandlingsprogram (som ibland inkluderar digitaliserade steganografiska infiltrationer) samt distorsions vars syfte kan verka vara av mer estetisk karaktär, men som egentligen är försedd med målsättningen att förvirra och förvilla utomstående obehörigas strävan till förståelse av verkets innersta budskap.

Varning: Även om denna textmassa av mer behöriga av utomstående kan uppfattas som banal, intetsägande, nonsens och nys finns i textmassan och underförstådda kontext, subliminala, försåtliga produktplaceringar, obetalt utförda slogans och exponeringar av varumärken vars symbolik kan klassificeras som snarlik, men ändå inte identisk densamma. Mer prisvärda varor och tjänster råkar ibland av en ren tillfällighet finnas någonstans ute i diskbänksrealismens konkreta vardagsverklighet, typ supermarket eller närbutik, ibland inte.

Garanti: Om ifall Läsaren/Tydaren har upptäckt den associativa steganografins förträffliga metoder, men ändå inte, i gällande nuläge önskar använda tillgången pragmatiskt, kan förhoppningsvis densamma textmassan utnyttjas som underhållande tidsfördriv, typ förlagorna pusselspel, korsordsflätor eller rebusar.

Som exempel på ett sådant typiskt nuläge är om ifall Läsaren/Tydaren råkar befinna sig i ett långfärdsdugligt transportmedel specialtillverkat för passagerare av de mest brokiga slag.

Då, helt utan förvarning, fortskaffningsmedlet utsätts i ett nödläge med avancerad form av oförutsedd komplikation, medför det för den objektifierade resenären en sådan situation där inte ens praktiskt utövande av krishantering, prepping och survivalism har försett utövaren med tankar om oförväntad fördröjning i tiden och rummet.

Med nyss påfyllt kontantkort för smartphonen, wifi mottagning i laptopen, brott mot eldningsförbudet och mängder av ensidig kosthållning på ätbara släktingar till kvickroten, drycker från kokosnötens innandöme och stimulantia av förberedd rörflen, återstår ändå en situation då den olycksdrabbade, efter tillräckligt av återställande vila och sömn som innehåller av REM och djupläge, motionsrunda med flera plyometriska övningar ingår i det dagliga träningsschemat, ändå söker tillfredsställa också det mentala och intellektuella behovet av tankenötter och problemlösning, typ koan, bör anses som både nödvändiga och tillräckliga.

I beredskap inför sådana oväntade incidenter har den utsatta förutsett allt utom sådana metoder som, tills annat inträffar, håller tankeverksamheten i trim.

Den tidigare resenären som nu, i gällande situation bättre passar in i kategorin ”nödställd”, måste snarast, för att inte drabbas av, i tur och ordning, att sitta på händer, inlärd hjälplöshet, defaitism, omväxlande livsglädje, levnadströtthet, vällevnadsmätthet och blasé som kan, om det vill sig riktigt illa, övergå i steglös apati, upptäcka något meningsfullt utanför den egna sfären.

Då kan förhoppningsvis denna volym tillföra den nödställda tidlösa förströelser i betydelsen koncentration på hypotetiska händelseförlopp i utanför kroppen-uppleveser.

Om det fysiska nödläget avancerar och den nödställda kan föreställa sig hur dennas allvarliga nuläge långsamt men säkert fördjupas, inser hur den isolerade, alienerade situationen också inkluderas av hastigt inkommande oväder, kan, eller rättare sagt, bör den nödställda först, i god tid i förväg ha byggt ett välisolerat vindskydd motsvarande en wigwam eller, det numera moderniserade uttrycket wickiup, där den nödställda kan bruka det fysiska föremålet ”bok” till antingen, om läget inte förvärras, andlig spis, eller om läget blir alltmer utsatt, till fysisk ljus- och värmekälla. eller fysisk ljus- och värmekälla.

För att garantin, innan den går ut, ska gälla, krävs av resenären, det vill säga den hypotetiskt nödställda, följande klausuler.

Hurray for Mother Monster and President of The United States Joe Biden!

Den Associativa Steganografiska Ordkonsten har mycket gemensamt med Sampling.

Inom musiken har samplingen använts sedan möjligheten att kopiera ljud gjorts tillgänglig också för medborgare med mindre antal dollar på kreditkortet.

I bildkonsten har verksamma konstnärer utvecklat vitt skilda motsvarande tekniska förfaranden som kollage, montage, frottage, bildbehandlingsprogram (som ibland inkluderar steganografiska metoder) och distorsions (se bilden på framsidan).

Varning: Subliminala, försåtliga, produktplaceringar kan finnas där Läsaren/Tydaren minst anar. Ibland finns varorna ute i diskbänksrealismens hårda vardagsverklighet, ibland inte.

Garanti: Om ifall Läsaren/Tydaren inte har för avsikt att använda den associativa steganografin ute i gällande nuläge, bör textmassan, förhoppningsvis, också kunna utnyttjas som underhållande förströelselitteratur.

Med detta åsyftas att då Läsaren/Tydaren hamnat i ett färdmedel över utbredda vattenytor och oförhappandes råkar hamna i ofrivilligt nödläge på en, utanför routens karta icke

angiven öde ö, kan volymen användas till antingen andlig spis eller fysisk ljus- och värmekälla.

För att garantin ska gälla måste den utsatta antingen kunna föra till bevis huruvida den inbundna versionen av volymen, i god tid före olyckstillfället, förvarat skriften i tryggt och säkert förvar ända fram tills att ilandstigningen vid angiven destinationsord är realiserad som både fysisk erfarenhet, psykisk upplevelse och andlig utveckling.

”Förvara” betyder i gällande sammanhang att Ägaren/Innehavaren/Budbäraren/Läsaren/Tydaren till punkt och pricka följt rekommendationen hur alstret ska förslutas i felsäkert läge:

Att, i god tid före avresan från uppehållsorten, försluta den inbundna volymen i en vintage skyddsomslag av oljeinpackad juteväv eller obegagnade dubbla preventivmedel speciellt utformade för gentlemen (typ Rio Grande, Magnum Bonum eller Magica de Hex) samt oavkortat efter förlägga densamma i ett kroppsnära XL värdebälte.

Erinran: Den oerfarna Läsaren/Tydaren kan till en början uppleva hur informationen i klartexten fullständigt drunknar i tvetydiga ordbruk med främsta intention att försätta en utomstående obehörig ute på, i symbolisk mening, tunn och hal is.  

Inom sinom tid kommer den behöriga som frivilligt anslutit till det löst sammansvetsade nätverket av hemliga, i betydelsen, mitosiska, celler, intuitivt uppnå statusen av initierad medlem och deltagare i Wittgensteins klassiska språkspel.

Första tecknet på en sådan utveckling är i antågande består av att den åsyftade, utan större ansträngning, upptäcker den minsta gemensamma nämnaren.

Till att börja med är jag, Victor Rangner, i en ålder av 63 år, sjukpensionär. Det innebär för mig att utan större problem, vid behov, övergå i ett liv i karantän.

Jag har testat om ifall jag har viruset, men det visade negativt, alltså att jag inte hade det vid det tillfället då testen utfördes.

Jag tror att jag har haft Corona/covid-19, men har inte, ännu så länge, testat om jag har antikroppar mot det.

Såsom sjukpensionär anser jag att jag inte bara har rättigheter från Samhället, men också har skyldigheter mot Samhället och svenska skattebetalare.

Skyldigheterna, bortsett från att jag ska leva ett laglydigt och ansvarsfullt liv, är att se till att jag mår bra och för vidare sådan information och utföra sådana handlingar att det vara gynnsamt för Samhället och andra medborgare.

Vidare anser jag att alla som lever innanför ramarna för vad som kan kallas för Samhälle, en social miljö och ingå i ett socialt, öppet eller slutet, nätverk dels har ett ansvar att ta vara på sina egna möjligheter till ett ett meningsfullt liv, både för en själv, men också i förhållande till andra, kända eller okända, medmänniskor.

Mind Map:

Jag skulle förstås kunna presentera en helt, utifrån mitt eget liv, önskvärd minneskarta, där jag själv har bestämt från vilket område jag anser som centralt.

Själva begreppet och idén ”Mind Map” är jag skyldig Tony Buzan som en gång skrev en bok som sedan spred metoden runt i världen.

En annan vägledande sinnebild är Abraham Maslows ”Behovstrappa”.

Tanken är god, men är våra behov möjliga att placera in i en hierarkiskt stigande ordning?

En tredje idé, som jag tror genomsyrar hela vår gemensamma idévärld idag, anser jag vara Thomas Kuhns ”Paradigmskifte”. Även om den, liksom de allra flesta andra av teoretiska föreställningar, har sina brister, så anser jag att den ändå kan vara vägledande.

Mina inspirationskällor, som också fungerar som tröst i svåra stunder, är böcker som mer ser till ens personliga förutsättningar, än genetiska tillkortakommanden.

Enneagrammet:

Förbättraren (kallas även Perfektionisten)
Hjälparen (kallas även Givaren)
Presteraren (kallas även Bekräftelsesökaren)
Individualisten (kallas även Romantikern)
Undersökaren (kallas även Tänkaren)
Den lojale (kallas även Problemfinnaren)
Entusiasten (kallas även Livsnjutaren, Visionären)
Utmanaren (kallas även Ledaren, Beskyddaren)
Medlaren (kallas även Fredsmäklaren)

De Nio Intelligenserna:

Howard Gardner, amerikansk professor i pedagogik, var den förste som talade om att det finns ” multipla intelligenser”.

Han sa: ”Det handlar inte om hur intelligent du är, utan om hur du är intelligent.” Hans grundläggande tanke var att alla vi människor är intelligenta, men på olika sätt. Var och en av oss presterar bättre i skolan eller på jobbet, om vi får använda vår egen bästa intelligens, vår speciella begåvning, talang och kreativitet när det handlar om att lära. Förr var det bara de logisk-matematiskt eller språkligt inriktade intelligenserna som hade någon möjlighet att få bra betyg i skolan. Idag är vi duktigare att anpassa studierna till olika sätt att lära och till de olika intelligenserna. De flesta av oss har lite av varje kategori i oss, men har tyngdpunkten på ett par av dom.

De nio intelligenserna är:

Logisk – matematisk
Duktig på matematik, att organisera och tänka logiskt. Analyserar, prövar hypoteser och beräknar.

Kroppslig
Använder sin kropp och sina händer för att uttrycka sig. Gillar idrott, dans och fysiska utmaningar. Prövar sig fram för att lista ut lösningar på problem. Har bra balans, koordination och smidighet.

Intuitiv
Trivs bäst ensam. Planerar sin tid och arbetar självständigt. Medveten om sina förmågor och brister, god självdisciplin.

Natur
Har en ekologisk förmåga som handlar om att de se sammanhang i naturen. Har ofta ”gröna fingrar” (duktiga med växter) och har god hand med djur.

Visuell – spatial
Har bra lokalsinne, alltså har lätt att hitta och komma ihåg kartor och diagram. Har lätt för att förstå abstrakta saker, konst, färger och former.

Språklig
Har stort ordförråd. Talar, läser och formulerar sig väl. Löser gärna korsord och är duktig på att samla fakta och fylla i blanketter av olika slag.

Social
Trivs bäst tillsammans med andra. Goda lyssnare och engagerar sig gärna i föreningar t ex. Människor med den här typen av intelligens har lättare än andra att avläsa ansiktsuttryck, gester och röstlägen än andra.

Musikalisk
Lyssnar på och utövar musik själv. Känner igen melodier, slogans, har känsla för rytm.

Existentiell
Har ett medfött intresse för livsfrågorna. Läser och diskuterar gärna de existentiella frågorna.”

Källa: https://www.kosmosklubben.se/mission/howard-gardner-nio-intelligenser/

En annan idé härstammar från mytologen Joseph Campbell:

Att varje människa har ett (Quest) uppdrag, eller mission. För någon kan detta sammanfalla med ett kall, ett yrke eller en hobby.

Många har säkert omtanken om de närmast anhöriga, släkt, vänner och andra inom det personliga nätverket, som ett hängivet åtagande, men för andra, ofta ensamma, kan missionen bestå av att utföra någon kulturell eller konstnärlig verksamhet.

Sådana underhållande kulturpersoner jag ofta inspireras av i vardagen, är för nuvarande: Nina Simone, Jeff Beck, Lady Gaga och Khruangbin.

Återkommande inspirationskällor genom livet har varit och fortfarande är:

Andy Warhol, David Bowie, Keith Richards och Brian Eno.

Speciellt Tack till min syster Jeanette Jacobsson-Rangner och min Assistanshund Finnigan (Samt alla de hundar och hundägare som ingår i det öppna nätverket kring Grimsta Naturreservat).

MIND MAP: (Förstärkningarna av orden i fet stil är i samtliga fall valda av mig)

Antropocentrism. Med Homo sapiens sapiens i centrum.

Holistisk värdegrund. (Som motsats till Materialistisk Nihilism, eller Konsumism.)

Ekocentrism. Med Ekologi, Natur och Miljö i centrum.

Kultur. Samhällsstrukturer och handlingsmönster som ingår samhällslivet.

Subkulturer. Strukturer och handlingsmönster som är inordnade i den mer omfattande och omslutande kulturen, men som ändå har andra gemensamma medel och mål.

Individen, dvs Medborgaren.

(Här speciellt med syfte på situationer som uppstått i samband med pandemin Corona/covid-19).

Holistisk (helhet) förhållningssätt till vilka aspekter som tillsammans bildar vår gemensamma och var och ens enskilda värderingar om hur den levande varelsen Homo sapiens sapiens, Människan och den Enskilda Individen kan finna sitt existensberättigande.

Ande. Uppfattningen om att varje enskild människa också har ett högre, mer långsiktigt mål än det som den kan uppnå under sin livstid. (Typ ”Skicka stafettpinnen vidare från generation till generation.) Var och ens Berättelse.

Psyke. Medvetet. Förmedvetet. Undermedvetet. Omedvetet samt Kollektivt Undermedvetna (arketyper). Tanke. Fantasi. Dröm. Vision. Illusion. Föreställning. Solidaritet. Lojalitet. Instrumentella värden. Intrinsikala värden. Medel och Mål. Målsättning och Motivation. Vilja till liv. Vilja till att bry sig om sin familj, släkt, vänner, bekanta och främmande.

Kropp. Fysisk identitet med samtliga kroppsdelar (även med hjärnan inräknad) som, till skillnad från de ovanstående, kan vägas, mätas och bedömas av utomstående person. Kroppen, mer än de andra två, är utanpåverket som omgivningen kan identifiera som en unik varelse.

Integritet. En människas medvetna upplevelse av att vara ett okränkbart ”Jag”, eller ”Själv”. Existensberättigande i överenstämmelse med Pico dela Mirandolas verk: ”Tal om Människans Värdighet”. Integriteten omfattar också det som Immanuel Kant beskrev som Upplysningstankens ideal:

”Immanuel Kant publicerade Besvarande av frågan: Vad är upplysning? i Berliner Monatsschrift:

”Upplysning är människans utträde ur sin självförvållade omyndighet. Omyndighet är oförmågan att använda sig av sitt förstånd utan någon annans ledning. Självförvållad är denna omyndighet, eftersom dess orsak inte är oförstånd utan bristande beslutsamhet och mod att bruka sitt förstånd utan ledning av någon annan. Sapere aude!/Våga vara vis!/ha mod att använda ditt eget förstånd! är således upplysningens valspråk. „
– December, 1784 Immanuel Kant”

Källa: Wikipedia. https://sv.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant

Reduktionism. (Hör samman med ”existensberättigande”). Exkludering av sådant som kan verka alltför komplext och därför beskrivas med mer enkla och lättbegripliga ord.

Objektifiering. Föreställningen eller åsikten om att någon annan människa (subjekt) kan och bör reduceras (och/eller exkluderas) till ett viljelöst föremål (objekt). Exempel på objektifiering är när någon forskare förklarar någon eller något för att vara ett ”studieobjekt” (försökskanin). Hänvisning till Martin Bubers skrifter om dialogen mellan ett Jag och ett Du.

Immunförsvar. Immunologi: ”Läran om kroppens immunförsvar”. Skulle kunna vara Kroppens motsvarighet till den psykiska/andliga upplevelsen av Integritet.

”Det yttre försvaret består bland annat av huden och slemhinnorna
Det yttre försvaret hindrar bakterier och virus från att tränga in i kroppen. Det består bland annat av följande delar:

Huden är ett skyddande lager som hindrar ämnen från att komma in i kroppen.
Tårarna och saliven innehåller ämnen som dödar bakterier.
Magsaftens saltsyra dödar många bakterier som du kan få i dig när du äter.
Näshålans väggar är täckta av slemhinna med små hår som fångar upp partiklar ur luften du andas in.
Luftstrupens och luftrörens slemhinnor har så kallade flimmerhår som transporterar bort slem och små partiklar.
Det inre försvaret kallas immunförsvaret
Bakterier, virus och andra främmande ämnen kan komma in i kroppen trots att vi har ett yttre försvar. Dessa tas om hand av det inre försvaret, immunförsvaret. Immunförsvaret är ständigt aktivt i våra kroppar. Det lagar skador och tar hand om restprodukter. Restprodukter är avfall som kroppen inte behöver.

Immunförsvaret städar också upp i vävnader. En vävnad är en samling celler med liknande uppgifter, till exempel muskelvävnad eller fettvävnad.

Läs mer om vävnader.

Immunförsvaret består av följande delar:

Vita blodkroppar. De är kroppens specialiserade försvarsceller och bildas i benmärgen.
Andra typer av celler. Till exempel så kallade epitelceller i lungor, tarmar och andra vävnader. De kan reagera på en virusinfektion genom att signalera fara och kalla på hjälp.
Blodet. Det transporterar vita blodkroppar.
Lymfan. Det en vätska som finns i lymfkärlen och som transporterar vita blodkroppar.
Lymfkörtlarna. De ingår i lymfsystemet och innehåller många vita blodkroppar.
Mjälten. Det är ett organ som innehåller många vita blodkroppar.
Thymus. Här mognar en särskild sorts vita blodkroppar som kallas T-lymfocyter. Thymus kallas också brässen.”

Källa. https://www.1177.se/Stockholm/liv–halsa/sa-fungerar-kroppen/immunforsvaret/

Överlevnadsinstinkt.

“Själva essensen av en instinkt är att den följs oberoende av reson.”
-Charles Darwin-

”Vi har alla förlitat oss på överlevnadsinstinkter sedan vi föddes. Tack vare våra överlevnadsinstinkter kan vi reagera på en attack eller fara. När vi håller på att skadas tänds ett nödljus och våra instinkter tar kontroll över hjärnans kommandon. Vi sluter agera rationellt och känslomässigt.”

/…/

”Om vi jämför oss själva med våra förfäder från tusentals år sedan, inser vi att vi har “tystat” instinktens röster. Kanske är det för att vi nu strävar efter att vara rationella och/eller känslomässiga människor.”

/…/

”Tror du att detta är ödet? Tur? Det är faktiskt för att dina instinkter skyddade dig. Det är bra att uppmärksamma signalerna din kropp skickar till dig. Glöm inte att det undermedvetna har förmågan att förnimma faror som ditt medvetna sinne inte känner av alls.”

/…/

”Du tar beslut varje minut. Vissa är enklare att komma fram till medan andra kräver tid. När du måste fatta ett beslut som verkligen kommer förändra ditt liv ska du inte tvivla på dina instinkter. Detta förslag kan låta lite primitivt, men det kommer vara till stor användning för dig.”

Källa. https://utforskasinnet.se/tre-instinkter-som-sallan-misslyckas/

Immunförsvarets beredskapsgrad.

(Endast rubrikerna finns med, eftersom de uttrycker det som avses)

Ӏt variationsrikt

Rör på dig

Få tillräckligt med sömn och vila

Undvik alkohol

Sluta röka”

Källa. https://www.1177.se/Stockholm/liv–halsa/sunda-vanor/sa-kan-du-starka-ditt-immunforsvar/

Taktik. ”Taktik är konsten att medvetet välja mel­lan och samordna medel och metoder i en given situation för att uppnå uppsatta mål.”

Källa. https://sv.wikipedia.org/wiki/Taktik

Strategi. ”Det Klassiska perspektivet menar att ”strategi uppfattas som en rationell process som rymmer överlagd beräkning och analys som i sin tur syftar till att maximera fördelar på lång sikt. Om man lägger sig vinn om att samla in tillräckligt med information och använder passande tekniker kan man se till att både omvärlden och organisationen blir flexibla och förutsägbara – utformade efter högsta ledningens noggrant utformade planering. Utifrån det klassiska perspektivet är en god planering det som krävs för att kunna styra inre och yttre miljö. Strategin är viktig genom att rationell analys och objektiva beslut är det som på lång sikt utgör skillnaden mellan framgång och misslyckande”[8]. Auktoriteter som är förknippade med det klassiska perspektivet är exempelvis Igor Ansoff och Michael Porter.”

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Strategi

Tolkningsföreträde. ”Tolkningsföreträde innebär att en person/grupp/ideologisk riktning har förtur på tolkningen av ett avtal eller dylikt.”

Källa. https://sv.wikipedia.org/wiki/Tolkningsf%C3%B6retr%C3%A4de

Problemformuleringsprivilegium. ”Problemformuleringsprivilegiet är makten att sätta dagordningen i offentlig debatt. Problem formuleras och definieras ur en parts synpunkt och därmed kommer lösningarna på dessa problem att vara givna, till fördel för den som äger detta privilegium.”

Källa. https://sv.wikipedia.org/wiki/Problemformuleringsprivilegium

Min Mind Map (med både tolkningsföreträdet och problemformuleringsprivilegiet i skrivande stund) skulle jag kunna utläsa utifrån de här mängderna:

Samhället och samtliga av de människor som för tillfället eller permanent befinner sig i det, utstår just nu ett paradigmskifte.

På tidpilen är vi i full färd med att överge den antropocentriska världs- och verklighetsbilden, för att så småningom ingå i en mer ekocentrisk livsåskådning.

Vi kan inte generalisera så att vissa medborgare med integritet, värdighet och immunförsvar i behåll, ska berövas deras existensberättigande, reduceras och objektifieras och, i ett slutstadium av apati och defaitism, citat:

”Om vi jämför oss själva med våra förfäder från tusentals år sedan, inser vi att vi har “tystat” instinktens röster.”

För att klara av detta potentiella hot, måste vi förbereda oss, både taktiskt, på kort sikt, och strategiskt, på lång sikt:

Ande. Uppfattningen om att varje enskild människa också har ett högre, mer långsiktigt mål än det som den kan uppnå under sin livstid. (Typ ”Skicka stafettpinnen vidare från generation till generation.) Kort sagt: Var och ens Berättelse.

Våra enskilda instrumentella verktyg för att bevara de intrinsikala värdena: ”Integritet”, ”Myndighet”, ”Suveränitet”, ”Oberoende”, ”Självständighet” etcera, utgörs av att behandla så väl det inre som det yttre försvaret, i förhållande till de visioner vi, var och en och alla tillsammans, genom en fri vilja, önskar uppleva som konkret verklighet.

Samtliga medborgare utan undantag ingår, mer eller mindre frivilligt, i någon flockimmunitet, stamkultur, subkultur och gränsöverskridande kultur.

Visserligen önskar nuvarande myndigheter behålla respektive problemformuleringsprivilegier samt tolkningsföreträden fram tills att paradigmskiftet övergått i ett nytt, för samtliga parter, okänt paradigm, men den myndiga medborgaren kan ändå av fri vilja påverka både sitt fundamentala behov av integritet och immunförsvar.

Detta kan medborgaren klara av med utvidgad kunskap och trovärdig information om hur kosthållningen inverkar på det yttre och inre immunförsvaret, magens surhetsgrad samt tarmflorans förmåga till att uppta näring, bryta ner restprodukter och, med peristaltikens hjälp, tömma exkrementerna ner i ett för ändamålet anpassat kärl.

De vanliga uttrycken som alla väl känner till är följande:

Undvik grupper som omfattar fler än åtta personer.

Använd munskydd av god kvalitet.

Håll mer än två meters avstånd till närmaste medmänniska.

Tvätta händerna efter varje tillfälle i sociala sammanhang.

Det som Folkhälsomyndigheten borde ha i åtanke, är medborgarnas (myndiga liksom omyndigförklarade) vilja till att bevara hälsan, skydda den personliga integriteten och motsvarande yttre och inre immunförsvar.

Slutligen en hypotetiskt spekulativ förklaring till varför immunförsvaret inte längre är tillräckligt:

Är det enbart en myt att våra livsuppehållande livsmedel idag, inte består av tillräckligt mycket näring för att bevara vår fysik intakt?

I så fall, varför förlitar sig också medvetna konsumenter mer på näringstillskott och kosttillskott i syntetiska tablettformer, än i naturliga råvaror?

Innehåller verkligen ”vårt dagliga bröd” idag, minst lika mycket näring som brödet gjorde i det förindustriella samhället?

Gynnar processerna av livsmedel mer producenterna, än de prismedvetna konsumenterna?

Ett återkommande budskap lyder:

”Lite skit rensar magen!” I så fall, vad kan det bero på?

Vad kan vi medborgare, göra åt det?

Även hel- och halvfabrikat av biologisk, biodynamisk, makrobiotisk, vegansk, vegetarisk och olika former av dietkoster verkar sakna sådana betydelsefulla ingredienser som har god inverkan på våra enskilda liv. Så lite råd eller rekommendationer angående kosthållningen från 1177.se

Ӏt variationsrikt

För att immunförsvaret ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att äta varierad och näringsrik mat. Följ Livsmedelsverkets rekommendationer och var källkritisk då det gäller råd om mirakeleffekter av olika näringsämnen.

Testa dina matvanor i Livsmedelsverkets test Matvanekollen. 

Läs mer om mat du mår bra av här.

Att äta varierat är speciellt viktigt om du är äldre och inte längre har samma aptit som tidigare. Om du börjar hoppa över måltider eller äter ensidigt kan det leda till näringsbrist och till och med undernäring, vilket försämrar immunförsvaret och ökar risken att få en infektion. Även återhämtningen kan då ta längre tid.”

Så lite tröstande musik i svåra tider av Corona/covid-19:

Nina Simone.

Jeff Beck.

Lady GAGA.

Thruangbin.

Steganografi är Konsten att Gömma.

Sedan tidernas begynnelse har levande varelser, i akt och mening att behålla något begärligt föremål utom räckhåll för existensberättigade konkurrenter inom samma biotop, spontant förpassat objektet till en mindre intresseväckande omgivande miljö.

Utan att känna till Immanuel Kants definition av upplysningsmänniska har den annars så lojala landsmänniskan, mer eller mindre medvetet, utfört sin första beräknande steganografiska handling.

Alla välfungerande händelseförlopp består av en trovärdig källa till krakel.

För att den ska förbli lika intresseväckande från Alfa till Omega krävs två för att dansa tango. Detta uttryck med hänvisning till ett Dockhem, Giftas, eller Scener från ett Äktenskap.

För att hålla intresset vid liv, bör en Tredje person singularis dyka upp som en Deus ex Machina, eller, i bästa fall, Perpetuum Mobile (Det senare är speciellt gynnsamt i såpoperor).

Detta utesluter inte på något sätt att en tredje part ovillkorligen måste uppleva sig som utesluten. Antingen gäller att de inblandade antingen ingår i ett Ménage-à-Trois fait Acompli, eller att de två, med varsam hand eller rått men hjärtligt, utesluter Tredje part.

Vidare finns inga tillräckliga skäl till att anta att varken den ena, den andra eller den tredje är påtagligt mycket bättre funtade, än de två övriga.

Den associativa steganografiska metoden uppstår helst i en pressad situation där, ännu så länge, motspelarna på bortaplan lyser med sin frånvaro.

I gällande Wittgensteinskt språkspel händer att Den Uteslutna Tredje passerar stadiet till Det Femte Hjulet.

Den Uteslutna Tredje har genom historiens gång funnits i ett näst intill oändligt antal versioner. Faktum kvarstår att, i de fall där Den Uteslutna Tredje är identisk med Tredje person singularis, (vilket ibland kan förtydligas med en parafras på citatet från Sir Arthur Conan Doyle:

”När du har eliminerat det omöjliga, vad som än återstår, hur osannolikt det än är, måste det vara sanningen.”

Parafras: ”När du har uteslutit Tredje person singularis, vad som än återstår, hur osannolikt det än är, måste den rymmas inom samma fysiska kropp som Den Uteslutna Tredje.”

(Men, å andra sidan, så var Doyle inte den som vilade på lagrarna:

Det finns inget som är så missvisande som ett uppenbart faktum”).

Ett i den här diskursen betydligt mer slående exempel är den något överhettade relationen mellan klanerna Montague (Romeo) och Capulet (Julia).

För att den dramatiska effekten inte ska hamna i felsäkert läge på en transportsträcka, får Läsaren/Tydaren och eventuellt den Associativa Steganografen in spe, inte falla till föga inför objektivitetens dödssynd ”Fåfänga”. Objektiviteten får gärna beskrivas i ordalag som ”förutsättningslöshet”, men inte ”opartiskhet”.

En legendarisk banbrytare inom verksamhetsfältet, var den numera bortgångna och av andra utövare på Cirkusen, mer eller mindre, saknad ZigZag.

Personen bakom personan arbetade till femtioen procent helt förutsättningslöst. Det sägs att man inte kan tjäna Gud och Mammon samtidigt, men det kunde faktiskt ZigZag. Detta så till den milda grad att varken Gud eller Mammon visste vilken sida som ZigZag verkligen tjänade. I dagens nuvarande nuläge skulle ZigZag antagligen tillhöra Entreprenörskrået.

(Tilläggas bör att fortsättningsvis kommer ”Gud” att ersättas med konceptet ”Allrahögstainstans”.)

Trots att Den Uteslutna Tredje kan känna sig mer än utesluten, bör ingen utesluta personan som betydelsebärande faktor. Inte därför att den inför något Ting-i-Sig i språkspelet, men som instrumentell handläggare är det den som tillför, för alla välinformerade parter, en tillräcklig rörelse, i form av, till exempel, ett gränssättande flödesschema.

Motståndarlaget som spelar på bortaplans bortre planhalva äger, liksom allt annat i språkspelet, en ytterst hypotetisk funktion. Liksom hemmalaget är antagonisterna också även fortsättningsvis endast hypotetiska, i betydelsen fiktivt existensberättigade.

För att behålla publikens (som vanligtvis består av kategorierna Gemene Man, Crethi och Plethi, samt Detektiven Allmänheten. De kan vid en första anblick uppfattas såsom varandes varandras repliker, men det finns nyanser i färgskalan:

Gemene Man (som också inkluderar särintresset gemena kvinnor) håller vanligtvis till på gator och torg. Detta i synnerhet för att bevaka sina intressen.

Crethi och Plethi utesluter Aristokratin, men i kategorin kan även Gemene Man och Detektiven Allmänheten ingå som naturliga delar av helheten.

Detektiven Allmänheten består av både Gemene Man och Crethi och Plethi. Men den som ingår i kategorin kännetecknas bäst av den medfödda egenskapen eller inlärda förmågan att upptäcka, uppfinna samt utforska sådant som Doyle förklarat vara:

”Världen är full av självklarheter som ingen någonsin uppmärksammar.”

Uttrycket kan låta synnerligen jämlikt, jämställt och rättvisande, men låt inte snålheten bedra visheten. Alla, även de mest egalt arroganta, inser att motpolerna är nödvändiga för att användbar energi ska uppstå.) vakenhetsgrad så alert som möjligt, kräver händelseförloppet en existensberättigad konkurrent, typ antagonist eller motspelare. När Läsaren/Tydaren känner sig tillräckligt varm, bekväm, mätt och belåten, kan denna tillgodogöra sig beteckningarna på de signifikativa opportunisterna ”Bokstavstroende”, eller beroende på händelseutvecklingen i dramat, ”Legaliserade”.

Ⴇɘn ɒƨƨoɔiɒtivɒ ƨtɘϱɒnoϱɿɒʇiƨʞɒ oɿbʞonƨtɘn HAЯ MYƆﻼƎT ӘƎMƎИƧAMT MƎႧ HAИTVƎЯﻼƎT ƨɒmqlinϱ. Utom MUƧIﻼƎИ HAЯ ƧAMꟼ⅃IИӘƎИ AИVÄИTƧ ƧƎႧAИ MÖႱ⅃IӘHƎTƎИ ATT ﻼOꟼIƎЯA ⅃ႱUႧ ꟻЯÅИ ႧIƧﻼ𐐒ÄИﻼƧЯƎA⅃IƧMƎИƧ VAЯႧAӘƧVƎЯﻼ⅃IӘHƎT ӘႱOЯTƧ TI⅃⅃ӘÄИӘ⅃IӘ ꟻÖЯ A⅃⅃A ƧOM IИӘÅЯ I ИÅӘOИ AV ƧU𐐒ﻼU⅃TUЯƎЯИA ϱɘmɘnɘ mɒn, ɔɿɘtʜi OƆH qlɘtʜi, ƧAMT bɘtɘʞtivɘn ɒllmänʜɘtɘn. I 𐐒I⅃ႧﻼOИƧTƎИ HAЯ VƎЯﻼƧAMMA ﻼOИƧTИÄЯƎЯ UTVƎƆﻼ⅃AT VITT ƧﻼI⅃ႧA AЯTƎꟻAﻼTƎЯ ƧOM ﻼO⅃⅃AӘƎ, MOИTAӘƎ, ꟻЯOTTAӘƎ, IИƧTA⅃⅃ATIOИƎЯ OƆH ႱOЯႧﻼOИƧT. Ƨɒmqlinϱ. Hɒntvɘɿʞɘt mɘb ϱɘmɘnƨɒmt mγɔʞɘt ʜɒɿ oɿbʞonƨtɘn ƨtɘϱɒnoϱɿɒʇiƨʞɒ ɒƨƨoɔiɒtivɒ. Allmänʜɘtɘn. Ⴇɘtɘʞtivɘn ƨɒmt qlɘtʜi, oɔʜ ɔɿɘtʜi mɒn, ϱɘmɘnɘ ƨυdʞυltυɿɘɿnɒ ɒv nåϱon i inϱåɿ ƨom ɒllɒ ʇöɿ tillϱänϱliϱ ϱįoɿtƨ vɒɿbɒϱƨvɘɿʞliϱʜɘt biƨʞdänʞƨɿɘɒliƨmɘnƨ ʇɿån lįυb ʞoqiɘɿɒ ɒtt möįliϱʜɘtɘn ƨɘbɒn ɒnväntƨ ƨɒmqlinϱɘn. Ⴑoɿbʞonƨt. Oɔʜ inƨtɒllɒtionɘɿ ʇɿottɒϱɘ, montɒϱɘ, ʞollɒϱɘ, ƨom ɒɿtɘʇɒʞtɘɿ ƨʞilbɒ vitt υtvɘɔʞlɒt ʞonƨtnäɿɘɿ vɘɿʞƨɒmmɒ ʜɒɿ dilbʞonƨtɘn. Ƨqɘlɘt. I indlɒnbɒbɘ ƨɒmtliϱɒ till ɿυnt ϱåɿ qɒɿt tɿɘbįɘ ƨom ɿollɘn ɒtt än ɒnnɒt om tɒl intɘ tɿɘbįɘ. Ǝn mɘb ƨɒmmɒnƨtötɘɿ qool ɘn i två bäɿ υttɿγɔʞ i υtmγnnɒɿ monotoni. 𐐒ɘtγbɘlƨɘ. Avϱöɿɒnbɘ ɘn ϱɘƨ ɒlbɿiϱ ɘllɘɿ ƨällɒn lɒϱɒɿ ʇγƨiʞɘnƨ bäɿ υtqoƨt ɘn till odįɘʞtɘt ʇöɿqɒƨƨɒ ɒtt mɘb dɘʞvämɒƨt υtʇöɿƨ bɘttɒ nɒtionɘɿnɒ. Mɘllɒn ϱɿänƨƨtɒtionɘɿnɒ tɘƨtɒ bɘlƨ ɒnϱɘläϱɘnʜɘtɘɿ, inɿɘ dγɒɿƨ bɘlƨ övɘɿtɿäbɒ möbɒ ƨtöɿɿɘ υtɒn ɒtt ɒϱɘntɘn ʇöɿ ϱällɘɿ bɘt nɒtionɘɿ. ꟻöɿlɒϱbɒ ʇįäɿɿɒn ɘllɘɿ tɘϱɒɿ, oɔʜ tυn näɿliϱϱɒnbɘ ʇɿån ʜämtɒƨ ʞɒn. Aɿϱɘntinɒ. Ǝllɘɿ ʇinlɒnb ƨom nɒtionɘɿ i ƨqontɒnt υqqƨtå ʞɒn ʞɿɒʇtɘɿ ƨåbɒnɒ ɘnɘɿϱiɘɿ. Ɔɘntɿiqɘtɒlɒ oɔʜ ɔɘntɿiʇυϱɒlɒ mɘllɒn växɘlƨqɘl ɘtt ʇoɿmɘɿ. ﻼonʞɒvɒ oɔʜ ʞonvɘxɒ dåbɘ inϱåɿ tɒnϱobɒnƨɘn. Ƨɔʜwittɘɿƨ. ﻼυɿt oɔʜ įonɘƨ įɒƨqɘɿ ƨom ϱiϱɒntɘɿ qå ɒxɘlqlɒtƨɘɿ till ɿɘtɿoɒʞtivt åtɘɿdɘtɒlɒ ɒtt ƨʞυlb dɘtγbliϱ ɘn ʜɒɿ oɿbʞonƨtvɘɿʞɘt ƨtɘϱɒnoϱɿɒʇiƨʞɒ ɒƨƨoɔiɒtivɒ. Ɔɒϱɘ. Ⴑoʜn oɔʜ ƨɔʜɒɘʇʇɘɿ qiɘɿɿɘ ƨtoɔʞʜɒυƨɘn, ʞɒɿlʜɘinz ʇɿån inƨqiɿɒtion ʜämtɒ ƨʞɒqɒɿɘ oɿbʞonƨtvɘɿʞɘnƨ ʞɒn väɿlb ʇöɿtɿollɒbɘ mυƨiʞɘnƨ υɿ Ⴇυnʜɒm.Den associativa steganografiska ordkonsten HAR MYCKET GEMENSAMT MED HANTVERKET sampling. Utom MUSIKEN HAR SAMPLINGEN ANVÄNTS SEDAN MÖJLIGHETEN ATT KOPIERA LJUD FRÅN DISKBÄNKSREALISMENS VARDAGSVERKLIGHET GJORTS TILLGÄNGLIG FÖR ALLA SOM INGÅR I NÅGON AV SUBKULTURERNA gemene man, crethi OCH plethi, SAMT detektiven allmänheten. I BILDKONSTEN HAR VERKSAMMA KONSTNÄRER UTVECKLAT VITT SKILDA ARTEFAKTER SOM KOLLAGE, MONTAGE, FROTTAGE, INSTALLATIONER OCH JORDKONST. Sampling. Hantverket med gemensamt mycket har ordkonsten steganografiska associativa. Allmänheten. Detektiven samt plethi, och crethi man, gemene subkulturerna av någon i ingår som alla för tillgänglig gjorts vardagsverklighet diskbänksrealismens från ljud kopiera att möjligheten sedan använts samplingen. Jordkonst. Och installationer frottage, montage, kollage, som artefakter skilda vitt utvecklat konstnärer verksamma har bildkonsten. Spelet. I inblandade samtliga till runt går part tredje som rollen att än annat om tal inte tredje. En med sammanstöter pool en i två där uttryck i utmynnar monotoni. Betydelse. Avgörande en ges aldrig eller sällan lagar fysikens där utpost en till objektet förpassa att med bekvämast utförs detta nationerna. Mellan gränsstationerna testa dels angelägenheter, inre byars dels överträda möda större utan att agenten för gäller det nationer. Förlagda fjärran eller tegar, och tun närliggande från hämtas kan. Argentina. Eller finland som nationer i spontant uppstå kan krafter sådana energier. Centripetala och centrifugala mellan växelspel ett former. Konkava och konvexa både ingår tangodansen. Schwitters. Kurt och jones jasper som giganter på axelplatser till retroaktivt återbetala att skuld betydlig en har ordkonstverket steganografiska associativa. Cage. John och schaeffer pierre stockhausen, karlheinz från inspiration hämta skapare ordkonstverkens kan värld förtrollade musikens ur Dunham.
.mahnuD ru snekisum edallortröf dlräv nak snekrevtsnokdro erapaks atmäh noitaripsni nårf zniehlrak ,nesuahkcots erreip reffeahcs hco nhoJ .egaC .avitaicossa aksifargonagets tekrevtsnokdro rah ne gildyteb dluks tta alatebretå tvitkaorter llit restalplexa åp retnagig mos repsaj senoj hco truK .srettiwhcS .nesnadognat rågni edåb axevnok hco avaknoK .remrof tte lepslexäv nallem alagufirtnec hco alatepirtneC .reigrene anadås retfark nak åtsppu tnatnops i renoitan mos dnalnif rellE .anitnegrA .nak satmäh nårf ednaggilrän nut hco ,raget relle narräjf adgalröF .renoitan ted relläg röf netnega tta natu erröts adöm adärtrevö sled srayb erni ,retehnegälegna sled atset anrenoitatssnärg nalleM .anrenoitan atted sröftu tsamävkeb dem tta assapröf tetkejbo llit ne tsoptu räd snekisyf ragal nalläs relle girdla seg ne ednarögvA .esledyteB .inotonom rannymtu i kcyrttu räd åvt i ne loop retötsnammas dem nE .ejdert etni lat mo tanna nä tta nellor mos ejdert trap råg tnur llit agiltmas edadnalbni I .telepS .netsnokdlib rah ammaskrev reräntsnok talkcevtu ttiv adliks retkafetra mos ,egallok ,egatnom ,egattorf renoitallatsni hcO .tsnokdroJ .negnilpmas stnävna nades netehgiljöm tta areipok dujl nårf snemsilaersknäbksid tehgilkrevsgadrav strojg gilgnägllit röf alla mos rågni i nogån va anrerutlukbus enemeg ,nam ihterc hco ,ihtelp tmas nevitketeD .netehnämllA .avitaicossa aksifargonagets netsnokdro rah tekcym tmasnemeg dem tekrevtnaH .gnilpmaS .TSNOKDROJ HCO RENOITALLATSNI ,EGATTORF ,EGATNOM ,EGALLOK MOS RETKAFETRA ADLIKS TTIV TALKCEVTU RERÄNTSNOK AMMASKREV RAH NETSNOKDLIB I .netehnämlla nevitketed TMAS ,ihtelp HCO ihterc ,nam enemeg ANRERUTLUKBUS VA NOGÅN I RÅGNI MOS ALLA RÖF GILGNÄGLLIT STROJG TEHGILKREVSGADRAV SNEMSILAERSKNÄBKSID NÅRF DUJL AREIPOK TTA NETEHGILJÖM NADES STNÄVNA NEGNILPMAS RAH NEKISUM motU .gnilpmas TEKREVTNAH DEM TMASNEMEG TEKCYM RAH netsnokdro aksifargonagets avitaicossa neD.mɒʜnυႧ ɿυ ƨnɘʞiƨυm ɘbɒlloɿtɿöʇ blɿäv nɒʞ ƨnɘʞɿɘvtƨnoʞbɿo ɘɿɒqɒʞƨ ɒtmäʜ noitɒɿiqƨni nåɿʇ zniɘʜlɿɒʞ ,nɘƨυɒʜʞɔotƨ ɘɿɿɘiq ɿɘʇʇɘɒʜɔƨ ʜɔo nʜoႱ .ɘϱɒƆ .ɒvitɒiɔoƨƨɒ ɒʞƨiʇɒɿϱonɒϱɘtƨ tɘʞɿɘvtƨnoʞbɿo ɿɒʜ nɘ ϱilbγtɘd blυʞƨ ttɒ ɒlɒtɘdɿɘtå tvitʞɒoɿtɘɿ llit ɿɘƨtɒlqlɘxɒ åq ɿɘtnɒϱiϱ moƨ ɿɘqƨɒį ƨɘnoį ʜɔo tɿυﻼ .ƨɿɘttiwʜɔƧ .nɘƨnɒboϱnɒt ɿåϱni ɘbåd ɒxɘvnoʞ ʜɔo ɒvɒʞnoﻼ .ɿɘmɿoʇ ttɘ lɘqƨlɘxäv nɒllɘm ɒlɒϱυʇiɿtnɘɔ ʜɔo ɒlɒtɘqiɿtnɘƆ .ɿɘiϱɿɘnɘ ɒnɒbåƨ ɿɘtʇɒɿʞ nɒʞ åtƨqqυ tnɒtnoqƨ i ɿɘnoitɒn moƨ bnɒlniʇ ɿɘllƎ .ɒnitnɘϱɿA .nɒʞ ƨɒtmäʜ nåɿʇ ɘbnɒϱϱilɿän nυt ʜɔo ,ɿɒϱɘt ɿɘllɘ nɒɿɿäįʇ ɒbϱɒlɿöꟻ .ɿɘnoitɒn tɘb ɿɘlläϱ ɿöʇ nɘtnɘϱɒ ttɒ nɒtυ ɘɿɿötƨ ɒböm ɒbäɿtɿɘvö ƨlɘb ƨɿɒγd ɘɿni ,ɿɘtɘʜnɘϱälɘϱnɒ ƨlɘb ɒtƨɘt ɒnɿɘnoitɒtƨƨnäɿϱ nɒllɘM .ɒnɿɘnoitɒn ɒttɘb ƨɿöʇtυ tƨɒmävʞɘd bɘm ttɒ ɒƨƨɒqɿöʇ tɘtʞɘįdo llit nɘ tƨoqtυ ɿäb ƨnɘʞiƨγʇ ɿɒϱɒl nɒlläƨ ɿɘllɘ ϱiɿblɒ ƨɘϱ nɘ ɘbnɒɿöϱvA .ɘƨlɘbγtɘ𐐒 .inotonom ɿɒnnγmtυ i ʞɔγɿttυ ɿäb åvt i nɘ looq ɿɘtötƨnɒmmɒƨ bɘm nƎ .ɘįbɘɿt ɘtni lɒt mo tɒnnɒ nä ttɒ nɘlloɿ moƨ ɘįbɘɿt tɿɒq ɿåϱ tnυɿ llit ɒϱiltmɒƨ ɘbɒbnɒldni I .tɘlɘqƧ .nɘtƨnoʞblid ɿɒʜ ɒmmɒƨʞɿɘv ɿɘɿäntƨnoʞ tɒlʞɔɘvtυ ttiv ɒbliʞƨ ɿɘtʞɒʇɘtɿɒ moƨ ,ɘϱɒlloʞ ,ɘϱɒtnom ,ɘϱɒttoɿʇ ɿɘnoitɒllɒtƨni ʜɔO .tƨnoʞbɿoႱ .nɘϱnilqmɒƨ ƨtnävnɒ nɒbɘƨ nɘtɘʜϱilįöm ttɒ ɒɿɘiqoʞ bυįl nåɿʇ ƨnɘmƨilɒɘɿƨʞnädʞƨib tɘʜϱilʞɿɘvƨϱɒbɿɒv ƨtɿoįϱ ϱilϱnäϱllit ɿöʇ ɒllɒ moƨ ɿåϱni i noϱån vɒ ɒnɿɘɿυtlυʞdυƨ ɘnɘmɘϱ ,nɒm iʜtɘɿɔ ʜɔo ,iʜtɘlq tmɒƨ nɘvitʞɘtɘႧ .nɘtɘʜnämllA .ɒvitɒiɔoƨƨɒ ɒʞƨiʇɒɿϱonɒϱɘtƨ nɘtƨnoʞbɿo ɿɒʜ tɘʞɔγm tmɒƨnɘmɘϱ bɘm tɘʞɿɘvtnɒH .ϱnilqmɒƧ .TƧИOﻼႧЯOႱ HƆO ЯƎИOITA⅃⅃ATƧИI ,ƎӘATTOЯꟻ ,ƎӘATИOM ,ƎӘA⅃⅃Oﻼ MOƧ ЯƎTﻼAꟻƎTЯA AႧ⅃IﻼƧ TTIV TA⅃ﻼƆƎVTU ЯƎЯÄИTƧИOﻼ AMMAƧﻼЯƎV ЯAH ИƎTƧИOﻼႧ⅃I𐐒 I .nɘtɘʜnämllɒ nɘvitʞɘtɘb TMAƧ ,iʜtɘlq HƆO iʜtɘɿɔ ,nɒm ɘnɘmɘϱ AИЯƎЯUT⅃Uﻼ𐐒UƧ VA ИOӘÅИ I ЯÅӘИI MOƧ A⅃⅃A ЯÖꟻ ӘI⅃ӘИÄӘ⅃⅃IT ƧTЯOႱӘ TƎHӘI⅃ﻼЯƎVƧӘAႧЯAV ƧИƎMƧI⅃AƎЯƧﻼИÄ𐐒ﻼƧIႧ ИÅЯꟻ ႧUႱ⅃ AЯƎIꟼOﻼ TTA ИƎTƎHӘI⅃ႱÖM ИAႧƎƧ ƧTИÄVИA ИƎӘИI⅃ꟼMAƧ ЯAH ИƎﻼIƧUM motU .ϱnilqmɒƨ TƎﻼЯƎVTИAH ႧƎM TMAƧИƎMƎӘ TƎﻼƆYM ЯAH nɘtƨnoʞbɿo ɒʞƨiʇɒɿϱonɒϱɘtƨ ɒvitɒiɔoƨƨɒ nɘႧ

Den associativa steganografiska ordkonsten HAR MYCKET GEMENSAMT MED HANTVERKET sampling.

Utom MUSIKEN HAR SAMPLINGEN ANVÄNTS SEDAN MÖJLIGHETEN ATT KOPIERA LJUD FRÅN DISKBÄNKSREALISMENS VARDAGSVERKLIGHET GJORTS TILLGÄNGLIG FÖR ALLA SOM INGÅR I NÅGON AV SUBKULTURERNA gemene man, crethi OCH plethi, SAMT detektiven allmänheten.

I BILDKONSTEN HAR VERKSAMMA KONSTNÄRER UTVECKLAT VITT SKILDA ARTEFAKTER SOM KOLLAGE, MONTAGE, FROTTAGE, INSTALLATIONER OCH JORDKONST.

Sampling. Hantverket med gemensamt mycket har ordkonsten steganografiska associativa.

Allmänheten. Detektiven samt plethi, och crethi man, gemene subkulturerna av någon i ingår som alla för tillgänglig gjorts vardagsverklighet diskbänksrealismens från ljud kopiera att möjligheten sedan använts samplingen.

Jordkonst. Och installationer frottage, montage, kollage, som artefakter skilda vitt utvecklat konstnärer verksamma har bildkonsten.

Spelet. I inblandade samtliga till runt går part tredje som rollen att än annat om tal inte tredje. En med sammanstöter pool en i två där uttryck i utmynnar monotoni.

Betydelse. Avgörande en ges aldrig eller sällan lagar fysikens där utpost en till objektet förpassa att med bekvämast utförs detta nationerna. Mellan gränsstationerna testa dels angelägenheter, inre byars dels överträda möda större utan att agenten för gäller det nationer. Förlagda fjärran eller tegar, och tun närliggande från hämtas kan.

Argentina. Eller finland som nationer i spontant uppstå kan krafter sådana energier. Centripetala och centrifugala mellan växelspel ett former. Konkava och konvexa både ingår tangodansen.

Schwitters. Kurt och jones jasper som giganter på axelplatser till retroaktivt återbetala att skuld betydlig en har ordkonstverket steganografiska associativa.

Cage. John och schaeffer pierre stockhausen, karlheinz från inspiration hämta skapare ordkonstverkens kan värld förtrollade musikens ur

Dunham. Cathering av inspirerade apachedansare viga beskåda ofta läsaren/tydaren kan där promenadområden. Boulevardernas utanför undergroundrörelser subkulturella till ut danstillfällena distribuera att är godo till tusen hundra flera bland alternativ möjligt ett huvudstad. Anrika frankrikes till förläggas också paris i tangon sista samt ferdinand tjurfäktningsarenan, cykelhjul, readymaid duchamps till associeras kan tjurhuvud picassos hur på tanke.

Helst. Som instrument instrumentellt vilket sett stort i spela tonsättare, och koreograf som rollen i steganografen, kan emellan aktörerna samtycke, ömsesidigt i tongenerator. En via bäst regleras effekt av typen.

Utomstående. Obehöriga med relationen uppstådda plötsligt den uppfattar apachedansarna hur på fördjupande verka balalajka och ukelele av hybrider kan vetenskap, och konst musik, är allt att anser området inom experterna.

Vattenlås. Readymaid lämpad ändamålet för en med tillståndet harmoniska bedrägligt bedrövliga, det förskjuta bör kvar, tid finns ännu det medan opportunisten, välanpassade.

Entropi. Grandios en i övergår underlaget statistiska det att effekten eftersträvade den med oordning, i partiklarna bringa strax högtryck osmotiskt i diffusionen bör intention rätt.

Igång. Rörelsen universella den hålla kan objekt likvärdiga men ojämlika, två mellan utjämningen.

Hemmahörighet. Diskbänksrealistisk av återstår fortfarande rester där rötter sådana efter outtröttligt söker man gemene samt plethi, och crethi allmänheten.

Hemmablindhet. Egen sin avslöja att till ovilja undersåtarnas av subkulturen, tillhörande behöriga för överraskande helt inte utgörs, faktorn avgörande det.

Vedspisen. Och köksbordet mellan utrymmet i åsiktsskiljaktigheten uppstår regel.

Quo-läge. Status statiskt ett konsekvens som uppstår gränsvärdet förväntanshorisonten. Än högre målet sätter skråverksamheten inom värderade högt mer.

Tillfällen. Tidigare av samtliga än gynnsamt mer betydligt som upplevas motståndarlaget av kan verkligheten i statusläget.

Läge. Hypotetiskt rent ett utlyser rampljuset i antagonisterna.

Alldagsramsa: dubbeltydig en textar fallrepet på grata non persona.

Stjärterum. Också finns så hjärterum.

Sätt. Två än mer på tolkas ordalydelsen kan.

Andra. Den än självklar mer avsevärt är ena.

Personer. Önskvärda längre icke med med, och till nödlösning sin gärna delar nöden i medmänniska en ett.

Hjärta. Stiliserat hårt ett med gränssättning avträdets försluter utifrån, manövrera att omöjlig haspel med ställets, andra det två.

Hålrum. Vänstra dörröppningen, till förhållande i internens, på hålrummet lediga länge så ännu det till tillgång med vederbörande in släpper och haspen på lyfter betydelse, symboliska hjärtats om föreställning bildlig en med men skogar, gröna och guld om löften obehörigas länge så än den hörsammar innesittande den incident. Penibla mycket denna för en uppleva utomstående den kommer så hemlighuset, i inträde om vädjan upprepar ihållande och på knackar vänligt personen önskvärda icke.

Ryggraden. Om sidan sinistra den på sig befinner del övervägande till kroppspumpen att vet anatomi ämnesområdet till introducerats som en och var.

S/m. Subkulturen inom meddelande hemligt ett egentligen är textremsan hela låta: kunna skulle premiss tredje hypotetisk.

Övriga. Två de till ansluten ej bevisad, är motsatsen att tills fram vidare, till är hypotesen tredje den kärlek). Återhållen besvarad på bevis som lidelse (fysisk ”smärta” och kärlek) obesvarad, säkert helt inte men återhållen, för uttryck (fysiskt ”hjärta” mellan sambandet till förklaring rimlig en ge fall så i skulle.

Oceanen. Atlantiska om sidan andra på landet till förpassas ärmen, i kort grönt ett med mittfältet, om sidan andra på antagonisten att så fredsdomaren manipulera enträget båda söker tinget-i-sig, objektifierade det med förväxlas ska inte men form, bestämd i singularis person andra och form bestämd i singularis person första vara förklarar buber som dem utövare.

Bredden. Till uppfyllt är inte länge så ännu ingenmansland i utrymme då protesten, avslår.

Väntar. Och otåligt står grader nittio på ångbadet planhalvor. Respektive språkspelets från stenkast ett bara sig befinner som risbastu finsk en till bort fötter blåsbeklädda på växlingar, årstidernas på beroende tre, de går avblåsningen avsvalkande den.

Tango. Smäktande en i övergå skulle inte språkspelet att svansföring och integritet hög med de önskade skäl, privata och personliga högst av grader. Några sig ner coola och skärpa att tvungna enkelt helt var överhettade.

Biotop. Samma inom utslagning för varandra utsatte ej betydelse, bildlig abstrakt i nuläget, i bokstavstroende legaliserade bortalaget att såg hellre läsare/tydare objektiva av hemmalaget hur vänta att var.

Sagt. Var också gjort vara borde som det hur om konsensus i utrinna kunde formulerat verbalt allt att tills fram fortsätta kunde flödesschemat hotat. Sätt intet på var språkspel existensberättigande hypotetiska ömsesidiga.

Tredje. Uteslutet ett som betraktas bör fortsättningsvis även tinget-i-sig objektet att språkspel gängse inom ordbruket gränssättande det medför behöriga utomstående.

Katalysatorer. Kategorin i ingå bör gärna än hellre tesserakten, typ tinget-i-sig, formen tredimensionella objektifierade idealismens platonska den till förhållande i är agerande.

Intrinsikat. Till instrumentell från övergår aldrig energieffekten hur på ytterst beror ställningstagande, objektiva allmänheten, detektiven samt plethi och crethi man, gemene för överraskande lite.

Avgränsningar. Doserade väl inom övningar spartanskt-asketiska mer utövar som mästare okända om citat goethes av uppmuntras kan syfte, profylaktiskt preventivt i tecken, alienationens i isolerade att förespeglar inledningsfasen i redan som besök, på komma entreprenör oväntad en kan plötsligt helt objekt. Objektifierat ett av utgöras nödvändigt inte måste tredje uteslutna.

C-byrån. Vintage till förhållande i står l-skåpet postmoderna det hur förklara kan informationsbit omnämnd sällan en högspänningslitteratur. Kioskvältande av brädden till uppfyllt l-skåp välfungerande ett öppna kan hjälplöshet inlärd ur läsare/tydare aktiverade som blixtsymbol sådan en om påminna kan starkt mycket obehöriga utomstående för zigzag-mönstret improviserade det att meningen den i.

Liksidigt. Än asymmetriskt mer ljusskenet är formerna yttre de till himmel. Klar från blixt stiliserad en med l-skåpet försett subkulturen har undervisningsmaterial som duger innehållet att för bevis.

Zippy. Eller ziggy zigzag, nämnda ovan som väsen alienerade till associeras blixten kan värld tillslutna hermetiskt mytologin.

Läge. Felsäkert i blixten därmed försätter och växlar, tidsbesparande av nätverk slutna som rutinmetoder formella normgivande använder semiotik området inom auktoritet lagd akademiskt mer.

Impressionism. Introvert spontan impulsiv av subkultur avvikande extremt i meioscellerna inordnade de klassificera önskar helst sammanfalla) kan tillfälle, enstaka något vid båda de om även tredje, uteslutna den med förväxlas bör inte rimligtvis (som singularis person tredje att på beroende.

Invektiv. Osammanhängande av uttryck ohämmat ett är ordkonstverket-i-sig huruvida är antagande förhastade detta till anledningen uppgivna.

Outtalat. Förbli endast svaret kan abstraktionsnivå hög på epitet diffusa så.

Händelseförlopp. Oförutsägbara vidare, tills och, väsentliga mer till.

Persona. Samma och en av utgöras nödvändigtvis inte måste tredje uteslutna.

Undantagstillstånd. Råder nuläge nuvarande.

Faire-le-mènage-à-trois. Av behov påträngande ett i objektet lämpliga tycke, gemensamma deras i det, inviger oförhappandes tangopar symbiotiskt oskiljbart ett där relationer sådana nuläget i nuvarande från samtycke uttalat muntligt ömsesidigt i objekt, objektifierat objektivt länge, så än tredje, ett förvånande, lite där, slitningar mitosa förorsaka kan subjekt oliktänkande mellan relationer.

Angel. Blue ölkällaren i kant immanuel på parafras en vara kan faktiskt (som rath immanuel professor av förnedringen favoritnummer publikens i uppträder kväll var ”lola-lola”, täcknamnet under burleskdansösen som känd mer ”nattviolen”, bensenoiddoftande den är alexanderplatz, kring kretsar lägre berlins (i flen” från ”violen beroendeställning symbiotisk i partnern tidigare den anklagar hugg, högsta i tangorabatten med tangokavaljeren frånvaro. Sin med lyser slutresultatet föregivna.

Tranås. I ”beatrice-aurore”, pseudonymen under upp, dyka oväntat helt inte att för ruhrdistriktet, från berlinerluft med utblandat mögelodörer tak, tillhörande samt innerväggar fuktdrypande anti-perspirationsmedel, på brist publikums av grund på ofta källarens, bort lola-lola flyr visitationer integritetskränkande antal ett efter anar. Minst utsatta den när inträffa kan.

Tredje. Uteslutna ”den som rollen bitterljuva den på smaka själv efterträdare” anderssons ”fritiof kan plötsligt försvar. I tredje uteslutna den ”liljekonvaljen” tilltänkta dennas tar besvikelse, häpnadsfulla ”tangorabatten”.

Accompli. Fait ett som avslutades ménage-à-trois le orden med enklare betydligt uttryckas kan saken tilldragelsen. Aktuella den före som skick samma i förblir våningen att är kardemumman av summarum summa.

Saken? Åt göra tredje uteslutna numera den kunde vad.

Vitt: på svart läsa att följande står äktenskapsordboken i straffbart. Inte otro ju är lagen enligt land. Torra på skam som vänstrande ingen ligger nuläge nuvarande.

Densamma. På skulden förlägga inte handen, i facit med kan, annan en åt grav en gräver som.

Händelseförloppet SOM BRUKAR UTSPELAS MITT FRAMFÖR ÖGONEN GER SKEN AV BÅDE ANAKRONISMER, KONTRAFAKTUALITETER SAMT KONTRAPRODUKTIVA ANSATSER I ÅTERKOMMANDE INTERVALLER.

Detta KAN FÖR UTOMSTÅENDE OBEHÖRIGA VERKA HA EN MEKANISERAD KONSEKVENS, MEN PRAKTIKEN VISAR ATT FRIKTIONEN ÄR I AVTAGANDE DÅ DEN ISOLERADE ALIENATIONSEFFEKTEN ÄR I TILLTAGANDE.

Hantverket HAR MYCKET GEMENSAMT MED I VILKEN KONTEXT SOM DEN ASSOCIATIVA STEGANOGRAFISKA ORDKONSTEN UTTRYCKS.

Den Associativa Steganografiska Ordkonsten har mycket gemensamt med hantverket Sampling.

Utom musiken har samplingen använts sedan möjligheten att kopiera ljud från diskbänksrealismens vardagsverklighet gjorts tillgänglig för alla som ingår i någon av subkulturerna Gemene Man, Crethi och Plethi, samt Detektiven Allmänheten.

I bildkonsten har verksamma konstnärer utvecklat vitt skilda artefakter som kollage, montage, frottage, installationer och jordkonst.

Sampling. Hantverket Med Gemensamt Mycket Har Ordkonsten Steganografiska Associativa.

Allmänheten. Detektiven Samt Plethi, Och Crethi Man, Gemene Subkulturerna Av Någon I Ingår Som Alla För Tillgänglig Gjorts Vardagsverklighet Diskbänksrealismens Från Ljud Kopiera Att Möjligheten Sedan Använts Samplingen.

Jordkonst. Och Installationer Frottage, Montage, Kollage, Som Artefakter Skilda Vitt Utvecklat Konstnärer Verksamma Har Bildkonsten.

Spelet. I Inblandade Samtliga Till Runt Går Part Tredje Som Rollen Att Än Annat Om Tal Inte Tredje. En Med Sammanstöter Pool En I Två Där Uttryck I Utmynnar Monotoni.

Betydelse. Avgörande En Ges Aldrig Eller Sällan Lagar Fysikens Där Utpost En Till Objektet Förpassa Att Med Bekvämast Utförs Detta Nationerna. Mellan Gränsstationerna Testa Dels Angelägenheter, Inre Byars Dels Överträda Möda Större Utan Att Agenten För Gäller Det Nationer. Förlagda Fjärran Eller Tegar, Och Tun Närliggande Från Hämtas Kan.

Argentina. Eller Finland Som Nationer I Spontant Uppstå Kan Krafter Sådana Energier. Centripetala Och Centrifugala Mellan Växelspel Ett Former. Konkava Och Konvexa Både Ingår Tangodansen.

Schwitters. Kurt Och Jones Jasper Som Giganter På Axelplatser Till Retroaktivt Återbetala Att Skuld Betydlig En Har Ordkonstverket Steganografiska Associativa.

Cage. John Och Schaeffer Pierre Stockhausen, Karlheinz Från Inspiration Hämta Skapare Ordkonstverkens Kan Värld Förtrollade Musikens Ur

Dunham. Cathering Av Inspirerade Apachedansare Viga Beskåda Ofta Läsaren/Tydaren Kan Där Promenadområden. Boulevardernas Utanför Undergroundrörelser Subkulturella Till Ut Danstillfällena Distribuera Att Är Godo Till Tusen Hundra Flera Bland Alternativ Möjligt Ett Huvudstad. Anrika Frankrikes Till Förläggas Också Paris I Tangon Sista Samt Ferdinand Tjurfäktningsarenan, Cykelhjul, Readymaid Duchamps Till Associeras Kan Tjurhuvud Picassos Hur På Tanke.

Helst. Som Instrument Instrumentellt Vilket Sett Stort I Spela Tonsättare, Och Koreograf Som Rollen I Steganografen, Kan Emellan Aktörerna Samtycke, Ömsesidigt I Tongenerator. En Via Bäst Regleras Effekt Av Typen.

Utomstående. Obehöriga Med Relationen Uppstådda Plötsligt Den Uppfattar Apachedansarna Hur På Fördjupande Verka Balalajka Och Ukelele Av Hybrider Kan Vetenskap, Och Konst Musik, Är Allt Att Anser Området Inom Experterna.

Vattenlås. Readymaid Lämpad Ändamålet För En Med Tillståndet Harmoniska Bedrägligt Bedrövliga, Det Förskjuta Bör Kvar, Tid Finns Ännu Det Medan Opportunisten, Välanpassade.

Entropi. Grandios En I Övergår Underlaget Statistiska Det Att Effekten Eftersträvade Den Med Oordning, I Partiklarna Bringa Strax Högtryck Osmotiskt I Diffusionen Bör Intention Rätt.

Igång. Rörelsen Universella Den Hålla Kan Objekt Likvärdiga Men Ojämlika, Två Mellan Utjämningen.

Hemmahörighet. Diskbänksrealistisk Av Återstår Fortfarande Rester Där Rötter Sådana Efter Outtröttligt Söker Man Gemene Samt Plethi, Och Crethi Allmänheten.

Hemmablindhet. Egen Sin Avslöja Att Till Ovilja Undersåtarnas Av Subkulturen, Tillhörande Behöriga För Överraskande Helt Inte Utgörs, Faktorn Avgörande Det.

Vedspisen. Och Köksbordet Mellan Utrymmet I Åsiktsskiljaktigheten Uppstår Regel.

Quo-Läge. Status Statiskt Ett Konsekvens Som Uppstår Gränsvärdet Förväntanshorisonten. Än Högre Målet Sätter Skråverksamheten Inom Värderade Högt Mer.

Tillfällen. Tidigare Av Samtliga Än Gynnsamt Mer Betydligt Som Upplevas Motståndarlaget Av Kan Verkligheten I Statusläget.

Läge. Hypotetiskt Rent Ett Utlyser Rampljuset I Antagonisterna.

Alldagsramsa: Dubbeltydig En Textar Fallrepet På Grata Non Persona.

Stjärterum.” Också Finns Så Hjärterum.

Sätt. Två Än Mer På Tolkas Ordalydelsen Kan.

Andra. Den Än Självklar Mer Avsevärt Är Ena.

Personer. Önskvärda Längre Icke Med Med, Och Till Nödlösning Sin Gärna Delar Nöden I Medmänniska En Ett.

Hjärta. Stiliserat Hårt Ett Med Gränssättning Avträdets Försluter Utifrån, Manövrera Att Omöjlig Haspel Med Ställets, Andra Det Två.

Hålrum. Vänstra Dörröppningen, Till Förhållande I Internens, På Hålrummet Lediga Länge Så Ännu Det Till Tillgång Med Vederbörande In Släpper Och Haspen På Lyfter Betydelse, Symboliska Hjärtats Om Föreställning Bildlig En Med Men Skogar, Gröna Och Guld Om Löften Obehörigas Länge Så Än Den Hörsammar Innesittande Den Incident. Penibla Mycket Denna För En Uppleva Utomstående Den Kommer Så Hemlighuset, I Inträde Om Vädjan Upprepar Ihållande Och På Knackar Vänligt Personen Önskvärda Icke.

Ryggraden. Om Sidan Sinistra Den På Sig Befinner Del Övervägande Till Kroppspumpen Att Vet Anatomi Ämnesområdet Till Introducerats Som En Och Var.

S/M. Subkulturen Inom Meddelande Hemligt Ett Egentligen Är Textremsan Hela Låta: Kunna Skulle Premiss Tredje Hypotetisk.

Övriga. Två De Till Ansluten Ej Bevisad, Är Motsatsen Att Tills Fram Vidare, Till Är Hypotesen Tredje Den Kärlek). Återhållen Besvarad På Bevis Som Lidelse (Fysisk ”Smärta” Och Kärlek) Obesvarad, Säkert Helt Inte Men Återhållen, För Uttryck (Fysiskt ”Hjärta” Mellan Sambandet Till Förklaring Rimlig En Ge Fall Så I Skulle.

Oceanen. Atlantiska Om Sidan Andra På Landet Till Förpassas Ärmen, I Kort Grönt Ett Med Mittfältet, Om Sidan Andra På Antagonisten Att Så Fredsdomaren Manipulera Enträget Båda Söker Tinget-I-Sig, Objektifierade Det Med Förväxlas Ska Inte Men Form, Bestämd I Singularis Person Andra Och Form Bestämd I Singularis Person Första Vara Förklarar Buber Som Dem Utövare.

Bredden. Till Uppfyllt Är Inte Länge Så Ännu Ingenmansland I Utrymme Då Protesten, Avslår.

Väntar. Och Otåligt Står Grader Nittio På Ångbadet Planhalvor. Respektive Språkspelets Från Stenkast Ett Bara Sig Befinner Som Risbastu Finsk En Till Bort Fötter Blåsbeklädda På Växlingar, Årstidernas På Beroende Tre, De Går Avblåsningen Avsvalkande Den.

Tango. Smäktande En I Övergå Skulle Inte Språkspelet Att Svansföring Och Integritet Hög Med De Önskade Skäl, Privata Och Personliga Högst Av Grader. Några Sig Ner Coola Och Skärpa Att Tvungna Enkelt Helt Var Överhettade.

Biotop. Samma Inom Utslagning För Varandra Utsatte Ej Betydelse, Bildlig Abstrakt I Nuläget, I Bokstavstroende Legaliserade Bortalaget Att Såg Hellre Läsare/Tydare Objektiva Av Hemmalaget Hur Vänta Att Var.

Sagt. Var Också Gjort Vara Borde Som Det Hur Om Konsensus I Utrinna Kunde Formulerat Verbalt Allt Att Tills Fram Fortsätta Kunde Flödesschemat Hotat. Sätt Intet På Var Språkspel Existensberättigande Hypotetiska Ömsesidiga.

Tredje. Uteslutet Ett Som Betraktas Bör Fortsättningsvis Även Tinget-I-Sig Objektet Att Språkspel Gängse Inom Ordbruket Gränssättande Det Medför Behöriga Utomstående.

Katalysatorer. Kategorin I Ingå Bör Gärna Än Hellre Tesserakten, Typ Tinget-I-Sig, Formen Tredimensionella Objektifierade Idealismens Platonska Den Till Förhållande I Är Agerande.

Intrinsikat. Till Instrumentell Från Övergår Aldrig Energieffekten Hur På Ytterst Beror Ställningstagande, Objektiva Allmänheten, Detektiven Samt Plethi Och Crethi Man, Gemene För Överraskande Lite.

Avgränsningar. Doserade Väl Inom Övningar Spartanskt-Asketiska Mer Utövar Som Mästare Okända Om Citat Goethes Av Uppmuntras Kan Syfte, Profylaktiskt Preventivt I Tecken, Alienationens I Isolerade Att Förespeglar Inledningsfasen I Redan Som Besök, På Komma Entreprenör Oväntad En Kan Plötsligt Helt Objekt. Objektifierat Ett Av Utgöras Nödvändigt Inte Måste Tredje Uteslutna.

C-Byrån. Vintage Till Förhållande I Står L-Skåpet Postmoderna Det Hur Förklara Kan Informationsbit Omnämnd Sällan En Högspänningslitteratur. Kioskvältande Av Brädden Till Uppfyllt L-Skåp Välfungerande Ett Öppna Kan Hjälplöshet Inlärd Ur Läsare/Tydare Aktiverade Som Blixtsymbol Sådan En Om Påminna Kan Starkt Mycket Obehöriga Utomstående För Zigzag-Mönstret Improviserade Det Att Meningen Den I.

Liksidigt. Än Asymmetriskt Mer Ljusskenet Är Formerna Yttre De Till Himmel. Klar Från Blixt Stiliserad En Med L-Skåpet Försett Subkulturen Har Undervisningsmaterial Som Duger Innehållet Att För Bevis.

Zippy. Eller Ziggy Zigzag, Nämnda Ovan Som Väsen Alienerade Till Associeras Blixten Kan Värld Tillslutna Hermetiskt Mytologin.

Läge. Felsäkert I Blixten Därmed Försätter Och Växlar, Tidsbesparande Av Nätverk Slutna Som Rutinmetoder Formella Normgivande Använder Semiotik Området Inom Auktoritet Lagd Akademiskt Mer.

Impressionism. Introvert Spontan Impulsiv Av Subkultur Avvikande Extremt I Meioscellerna Inordnade De Klassificera Önskar Helst Sammanfalla) Kan Tillfälle, Enstaka Något Vid Båda De Om Även Tredje, Uteslutna Den Med Förväxlas Bör Inte Rimligtvis (Som Singularis Person Tredje Att På Beroende.

Invektiv. Osammanhängande Av Uttryck Ohämmat Ett Är Ordkonstverket-I-Sig Huruvida Är Antagande Förhastade Detta Till Anledningen Uppgivna.

Outtalat. Förbli Endast Svaret Kan Abstraktionsnivå Hög På Epitet Diffusa Så.

Händelseförlopp. Oförutsägbara Vidare, Tills Och, Väsentliga Mer Till.

Persona. Samma Och En Av Utgöras Nödvändigtvis Inte Måste Tredje Uteslutna.

Undantagstillstånd. Råder Nuläge Nuvarande.

Faire-Le-Mènage-À-Trois. Av Behov Påträngande Ett I Objektet Lämpliga Tycke, Gemensamma Deras I Det, Inviger Oförhappandes Tangopar Symbiotiskt Oskiljbart Ett Där Relationer Sådana Nuläget I Nuvarande Från Samtycke Uttalat Muntligt Ömsesidigt I Objekt, Objektifierat Objektivt Länge, Så Än Tredje, Ett Förvånande, Lite Där, Slitningar Mitosa Förorsaka Kan Subjekt Oliktänkande Mellan Relationer.

Angel. Blue Ölkällaren I Kant” ”Immanuel På Parafras En Vara Kan Faktiskt (Som Rath” Immanuel Professor Av ”Förnedringen Favoritnummer Publikens I Uppträder Kväll Var ”Lola-Lola”, Täcknamnet Under Burleskdansösen Som Känd Mer ”Nattviolen”, Bensenoiddoftande Den Är Alexanderplatz, Kring Kretsar Lägre Berlins (I Flen” Från ”Violen Beroendeställning Symbiotisk I Partnern Tidigare Den Anklagar Hugg, Högsta I Tangorabatten Med Tangokavaljeren Frånvaro. Sin Med Lyser Slutresultatet Föregivna.

Tranås. I ”Beatrice-Aurore”, Pseudonymen Under Upp, Dyka Oväntat Helt Inte Att För Ruhrdistriktet, Från Berlinerluft Med Utblandat Mögelodörer Tak, Tillhörande Samt Innerväggar Fuktdrypande Anti-Perspirationsmedel, På Brist Publikums Av Grund På Ofta Källarens, Bort Lola-Lola Flyr Visitationer Integritetskränkande Antal Ett Efter Anar. Minst Utsatta Den När Inträffa Kan.

Tredje”. Uteslutna ”Den Som Rollen Bitterljuva Den På Smaka Själv Efterträdare” Anderssons ”Fritiof Kan Plötsligt Försvar. I Tredje Uteslutna Den ”Liljekonvaljen” Tilltänkta Dennas Tar Besvikelse, Häpnadsfulla ”Tangorabatten”.

Accompli. Fait Ett Som Avslutades Ménage-À-Trois Le Orden Med Enklare Betydligt Uttryckas Kan Saken Tilldragelsen. Aktuella Den Före Som Skick Samma I Förblir Våningen Att Är Kardemumman Av Summarum Summa.

Saken? Åt Göra Tredje Uteslutna Numera Den Kunde Vad.

Vitt: På Svart Läsa Att Följande Står Äktenskapsordboken I Straffbart. Inte Otro Ju Är Lagen Enligt Land. Torra På Skam Som Vänstrande Ingen Ligger Nuläge Nuvarande.

Densamma. På Skulden Förlägga Inte Handen, I Facit Med Kan, Annan En Åt Grav En Gräver Som.

Händelseförloppet som brukar utspelas mitt framför ögonen ger sken av både anakronismer, kontrafaktualiteter samt kontraproduktiva ansatser i återkommande intervaller.

Detta kan för utomstående obehöriga verka ha en mekaniserad konsekvens, men praktiken visar att friktionen är i avtagande då den isolerade alienationseffekten är i tilltagande.

Hantverket har mycket gemensamt med i vilken kontext som den associativa steganografiska ordkonsten uttrycks.