De två vitt skilda andhryberna Mich och Fabian skapade på varsitt håll identiteter som människor. Fabian valde att gå vägen som ny ledare och banbrytare, inom Neoidealismen. Han kallade sin egen, högst personliga variant, för Differentialismen, eller, kort: ”Diffen”. Hans anhängare kom därför att kallas för: ”Diffarna” eller bara diffarna. De skilde sig från de övriga inom neoidealismen, då de var noga med att definiera sig själva och varandra, utifrån det enskilda mönster som var och en av dem följde.

Neoidealismen hade ju redan knoppat av sig tidigare, med både Virtualismen och Futorologerna. Det var allt enligt den utveckling som Charles Darwin förutsett, Karl Marx förespråkat, Thomas Kuhn beskrivit med sina tankar om Paradigmen, Richard Dawkins med sin populärvetenskapliga version av idéerna kring ”Memerna”, tankarnas, idéernas och vardagsordens spridning i både människornas hjärnor, via Internet och i massmedia.

Ellekarna och de Frånlandsvindstrogna neoidealisterna hade insett faran med att ge så mycket makt och inflytande till en enda individ, även om han var det i egenskap av andhryb. Vad hade Fabian Frånlandsvind att tillföra arten Människa, som inte människorna själva skulle kunna avgöra, utforma, praktisera och tillämpa?

Fabian var långt ifrån någon krönikör eller författningssamlare. Därför ankom det på Mich Cerné och Zanna Topp att ”spionera”, sammanfatta och sammanställa information som kunde verka vägledande för människorna i framtiden. Då, när de en gång skulle vara helt beroende av vad de kunde skapa ute i den yttre rymden, avknoppade, avnavlade och för all framtid avklippta från jordelivet.

Därmed blev både Mich och Zanna ”dubbelagenter”; för att ta reda på och skriva ner vad Fabian var på väg att realisera och gestalta.

Konstigt nog reagerade inte Fabian på Michs likheter med honom själv, men Fabian var troligtvis alltför självupptagen för att misstänka några osynliga ränker och planer.

Mich, å andra sidan, kunde inte låta bli att inverka, påverka, infiltrera, manipulera, tolka och vinkla Fabians förutsägelser och planer inför framtiden. Mich och Zanna kom att ha ett mycket större inflytande på utvecklingen, än ellekarna hade tänkt sig. De underskattade i många strukturer och på många nivåer Michs och Zannas små rättelser och korrigeringar.

Medan Mich sysselsatt sig med sina efterforskningar och sammanfattningar i krönikorna, blev Zanna inspirerad till att utforska Sigmund Freuds märkliga lära om Psykoanalysen. Psykonanalysen, likt Marxismen, men också religioner som de i vardagstal kallade Judendomen, Sionismen, Kristendomen, Islam och långt senare de olika hermetiska lärorna och pragmatiska experimenten, bestod av en hermeneutisk tolkningslära. Det ankom en Lärare och en Elev; att tillsammans ta upp, beskriva och konkretisera problemformuleringar, definitioner och svar eller lösningar.

Underground var ett modernt begrepp. Vilka arbetade underjordiskt och varför?

De upplevde ett hot. Det var sant. De led inte av någon tidig, outvecklad variant av paranoia eller förföljelsemani. De var verkligen förföljda och hotade till liv och lem. Deras hus, egendomar och ägodelar togs ifrån dem, redan vid den blotta misstanken om att sprida ränkspel och vilja störta envåldshärskare och tyranner ner i dyn och markens makadam.