Arkiv för kategori: Uncategorized

Steganografi är Konsten att Gömma.

Sedan tidernas begynnelse har levande varelser, i akt och mening att behålla något begärligt föremål utom räckhåll för existensberättigade konkurrenter inom samma biotop, spontant förpassat objektet till en mindre intresseväckande omgivande miljö.

Utan att känna till Immanuel Kants definition av upplysningsmänniska har den annars så lojala landsmänniskan, mer eller mindre medvetet, utfört sin första beräknande steganografiska handling.

Alla välfungerande händelseförlopp består av en trovärdig källa till krakel.

För att den ska förbli lika intresseväckande från Alfa till Omega krävs två för att dansa tango. Detta uttryck med hänvisning till ett Dockhem, Giftas, eller Scener från ett Äktenskap.

För att hålla intresset vid liv, bör en Tredje person singularis dyka upp som en Deus ex Machina, eller, i bästa fall, Perpetuum Mobile (Det senare är speciellt gynnsamt i såpoperor).

Detta utesluter inte på något sätt att en tredje part ovillkorligen måste uppleva sig som utesluten. Antingen gäller att de inblandade antingen ingår i ett Ménage-à-Trois fait Acompli, eller att de två, med varsam hand eller rått men hjärtligt, utesluter Tredje part.

Vidare finns inga tillräckliga skäl till att anta att varken den ena, den andra eller den tredje är påtagligt mycket bättre funtade, än de två övriga.

Den associativa steganografiska metoden uppstår helst i en pressad situation där, ännu så länge, motspelarna på bortaplan lyser med sin frånvaro.

I gällande Wittgensteinskt språkspel händer att Den Uteslutna Tredje passerar stadiet till Det Femte Hjulet.

Den Uteslutna Tredje har genom historiens gång funnits i ett näst intill oändligt antal versioner. Faktum kvarstår att, i de fall där Den Uteslutna Tredje är identisk med Tredje person singularis, (vilket ibland kan förtydligas med en parafras på citatet från Sir Arthur Conan Doyle:

”När du har eliminerat det omöjliga, vad som än återstår, hur osannolikt det än är, måste det vara sanningen.”

Parafras: ”När du har uteslutit Tredje person singularis, vad som än återstår, hur osannolikt det än är, måste den rymmas inom samma fysiska kropp som Den Uteslutna Tredje.”

(Men, å andra sidan, så var Doyle inte den som vilade på lagrarna:

Det finns inget som är så missvisande som ett uppenbart faktum”).

Ett i den här diskursen betydligt mer slående exempel är den något överhettade relationen mellan klanerna Montague (Romeo) och Capulet (Julia).

För att den dramatiska effekten inte ska hamna i felsäkert läge på en transportsträcka, får Läsaren/Tydaren och eventuellt den Associativa Steganografen in spe, inte falla till föga inför objektivitetens dödssynd ”Fåfänga”. Objektiviteten får gärna beskrivas i ordalag som ”förutsättningslöshet”, men inte ”opartiskhet”.

En legendarisk banbrytare inom verksamhetsfältet, var den numera bortgångna och av andra utövare på Cirkusen, mer eller mindre, saknad ZigZag.

Personen bakom personan arbetade till femtioen procent helt förutsättningslöst. Det sägs att man inte kan tjäna Gud och Mammon samtidigt, men det kunde faktiskt ZigZag. Detta så till den milda grad att varken Gud eller Mammon visste vilken sida som ZigZag verkligen tjänade. I dagens nuvarande nuläge skulle ZigZag antagligen tillhöra Entreprenörskrået.

(Tilläggas bör att fortsättningsvis kommer ”Gud” att ersättas med konceptet ”Allrahögstainstans”.)

Trots att Den Uteslutna Tredje kan känna sig mer än utesluten, bör ingen utesluta personan som betydelsebärande faktor. Inte därför att den inför något Ting-i-Sig i språkspelet, men som instrumentell handläggare är det den som tillför, för alla välinformerade parter, en tillräcklig rörelse, i form av, till exempel, ett gränssättande flödesschema.

Motståndarlaget som spelar på bortaplans bortre planhalva äger, liksom allt annat i språkspelet, en ytterst hypotetisk funktion. Liksom hemmalaget är antagonisterna också även fortsättningsvis endast hypotetiska, i betydelsen fiktivt existensberättigade.

För att behålla publikens (som vanligtvis består av kategorierna Gemene Man, Crethi och Plethi, samt Detektiven Allmänheten. De kan vid en första anblick uppfattas såsom varandes varandras repliker, men det finns nyanser i färgskalan:

Gemene Man (som också inkluderar särintresset gemena kvinnor) håller vanligtvis till på gator och torg. Detta i synnerhet för att bevaka sina intressen.

Crethi och Plethi utesluter Aristokratin, men i kategorin kan även Gemene Man och Detektiven Allmänheten ingå som naturliga delar av helheten.

Detektiven Allmänheten består av både Gemene Man och Crethi och Plethi. Men den som ingår i kategorin kännetecknas bäst av den medfödda egenskapen eller inlärda förmågan att upptäcka, uppfinna samt utforska sådant som Doyle förklarat vara:

”Världen är full av självklarheter som ingen någonsin uppmärksammar.”

Uttrycket kan låta synnerligen jämlikt, jämställt och rättvisande, men låt inte snålheten bedra visheten. Alla, även de mest egalt arroganta, inser att motpolerna är nödvändiga för att användbar energi ska uppstå.) vakenhetsgrad så alert som möjligt, kräver händelseförloppet en existensberättigad konkurrent, typ antagonist eller motspelare. När Läsaren/Tydaren känner sig tillräckligt varm, bekväm, mätt och belåten, kan denna tillgodogöra sig beteckningarna på de signifikativa opportunisterna ”Bokstavstroende”, eller beroende på händelseutvecklingen i dramat, ”Legaliserade”.

Ⴇɘn ɒƨƨoɔiɒtivɒ ƨtɘϱɒnoϱɿɒʇiƨʞɒ oɿbʞonƨtɘn HAЯ MYƆﻼƎT ӘƎMƎИƧAMT MƎႧ HAИTVƎЯﻼƎT ƨɒmqlinϱ. Utom MUƧIﻼƎИ HAЯ ƧAMꟼ⅃IИӘƎИ AИVÄИTƧ ƧƎႧAИ MÖႱ⅃IӘHƎTƎИ ATT ﻼOꟼIƎЯA ⅃ႱUႧ ꟻЯÅИ ႧIƧﻼ𐐒ÄИﻼƧЯƎA⅃IƧMƎИƧ VAЯႧAӘƧVƎЯﻼ⅃IӘHƎT ӘႱOЯTƧ TI⅃⅃ӘÄИӘ⅃IӘ ꟻÖЯ A⅃⅃A ƧOM IИӘÅЯ I ИÅӘOИ AV ƧU𐐒ﻼU⅃TUЯƎЯИA ϱɘmɘnɘ mɒn, ɔɿɘtʜi OƆH qlɘtʜi, ƧAMT bɘtɘʞtivɘn ɒllmänʜɘtɘn. I 𐐒I⅃ႧﻼOИƧTƎИ HAЯ VƎЯﻼƧAMMA ﻼOИƧTИÄЯƎЯ UTVƎƆﻼ⅃AT VITT ƧﻼI⅃ႧA AЯTƎꟻAﻼTƎЯ ƧOM ﻼO⅃⅃AӘƎ, MOИTAӘƎ, ꟻЯOTTAӘƎ, IИƧTA⅃⅃ATIOИƎЯ OƆH ႱOЯႧﻼOИƧT. Ƨɒmqlinϱ. Hɒntvɘɿʞɘt mɘb ϱɘmɘnƨɒmt mγɔʞɘt ʜɒɿ oɿbʞonƨtɘn ƨtɘϱɒnoϱɿɒʇiƨʞɒ ɒƨƨoɔiɒtivɒ. Allmänʜɘtɘn. Ⴇɘtɘʞtivɘn ƨɒmt qlɘtʜi, oɔʜ ɔɿɘtʜi mɒn, ϱɘmɘnɘ ƨυdʞυltυɿɘɿnɒ ɒv nåϱon i inϱåɿ ƨom ɒllɒ ʇöɿ tillϱänϱliϱ ϱįoɿtƨ vɒɿbɒϱƨvɘɿʞliϱʜɘt biƨʞdänʞƨɿɘɒliƨmɘnƨ ʇɿån lįυb ʞoqiɘɿɒ ɒtt möįliϱʜɘtɘn ƨɘbɒn ɒnväntƨ ƨɒmqlinϱɘn. Ⴑoɿbʞonƨt. Oɔʜ inƨtɒllɒtionɘɿ ʇɿottɒϱɘ, montɒϱɘ, ʞollɒϱɘ, ƨom ɒɿtɘʇɒʞtɘɿ ƨʞilbɒ vitt υtvɘɔʞlɒt ʞonƨtnäɿɘɿ vɘɿʞƨɒmmɒ ʜɒɿ dilbʞonƨtɘn. Ƨqɘlɘt. I indlɒnbɒbɘ ƨɒmtliϱɒ till ɿυnt ϱåɿ qɒɿt tɿɘbįɘ ƨom ɿollɘn ɒtt än ɒnnɒt om tɒl intɘ tɿɘbįɘ. Ǝn mɘb ƨɒmmɒnƨtötɘɿ qool ɘn i två bäɿ υttɿγɔʞ i υtmγnnɒɿ monotoni. 𐐒ɘtγbɘlƨɘ. Avϱöɿɒnbɘ ɘn ϱɘƨ ɒlbɿiϱ ɘllɘɿ ƨällɒn lɒϱɒɿ ʇγƨiʞɘnƨ bäɿ υtqoƨt ɘn till odįɘʞtɘt ʇöɿqɒƨƨɒ ɒtt mɘb dɘʞvämɒƨt υtʇöɿƨ bɘttɒ nɒtionɘɿnɒ. Mɘllɒn ϱɿänƨƨtɒtionɘɿnɒ tɘƨtɒ bɘlƨ ɒnϱɘläϱɘnʜɘtɘɿ, inɿɘ dγɒɿƨ bɘlƨ övɘɿtɿäbɒ möbɒ ƨtöɿɿɘ υtɒn ɒtt ɒϱɘntɘn ʇöɿ ϱällɘɿ bɘt nɒtionɘɿ. ꟻöɿlɒϱbɒ ʇįäɿɿɒn ɘllɘɿ tɘϱɒɿ, oɔʜ tυn näɿliϱϱɒnbɘ ʇɿån ʜämtɒƨ ʞɒn. Aɿϱɘntinɒ. Ǝllɘɿ ʇinlɒnb ƨom nɒtionɘɿ i ƨqontɒnt υqqƨtå ʞɒn ʞɿɒʇtɘɿ ƨåbɒnɒ ɘnɘɿϱiɘɿ. Ɔɘntɿiqɘtɒlɒ oɔʜ ɔɘntɿiʇυϱɒlɒ mɘllɒn växɘlƨqɘl ɘtt ʇoɿmɘɿ. ﻼonʞɒvɒ oɔʜ ʞonvɘxɒ dåbɘ inϱåɿ tɒnϱobɒnƨɘn. Ƨɔʜwittɘɿƨ. ﻼυɿt oɔʜ įonɘƨ įɒƨqɘɿ ƨom ϱiϱɒntɘɿ qå ɒxɘlqlɒtƨɘɿ till ɿɘtɿoɒʞtivt åtɘɿdɘtɒlɒ ɒtt ƨʞυlb dɘtγbliϱ ɘn ʜɒɿ oɿbʞonƨtvɘɿʞɘt ƨtɘϱɒnoϱɿɒʇiƨʞɒ ɒƨƨoɔiɒtivɒ. Ɔɒϱɘ. Ⴑoʜn oɔʜ ƨɔʜɒɘʇʇɘɿ qiɘɿɿɘ ƨtoɔʞʜɒυƨɘn, ʞɒɿlʜɘinz ʇɿån inƨqiɿɒtion ʜämtɒ ƨʞɒqɒɿɘ oɿbʞonƨtvɘɿʞɘnƨ ʞɒn väɿlb ʇöɿtɿollɒbɘ mυƨiʞɘnƨ υɿ Ⴇυnʜɒm.Den associativa steganografiska ordkonsten HAR MYCKET GEMENSAMT MED HANTVERKET sampling. Utom MUSIKEN HAR SAMPLINGEN ANVÄNTS SEDAN MÖJLIGHETEN ATT KOPIERA LJUD FRÅN DISKBÄNKSREALISMENS VARDAGSVERKLIGHET GJORTS TILLGÄNGLIG FÖR ALLA SOM INGÅR I NÅGON AV SUBKULTURERNA gemene man, crethi OCH plethi, SAMT detektiven allmänheten. I BILDKONSTEN HAR VERKSAMMA KONSTNÄRER UTVECKLAT VITT SKILDA ARTEFAKTER SOM KOLLAGE, MONTAGE, FROTTAGE, INSTALLATIONER OCH JORDKONST. Sampling. Hantverket med gemensamt mycket har ordkonsten steganografiska associativa. Allmänheten. Detektiven samt plethi, och crethi man, gemene subkulturerna av någon i ingår som alla för tillgänglig gjorts vardagsverklighet diskbänksrealismens från ljud kopiera att möjligheten sedan använts samplingen. Jordkonst. Och installationer frottage, montage, kollage, som artefakter skilda vitt utvecklat konstnärer verksamma har bildkonsten. Spelet. I inblandade samtliga till runt går part tredje som rollen att än annat om tal inte tredje. En med sammanstöter pool en i två där uttryck i utmynnar monotoni. Betydelse. Avgörande en ges aldrig eller sällan lagar fysikens där utpost en till objektet förpassa att med bekvämast utförs detta nationerna. Mellan gränsstationerna testa dels angelägenheter, inre byars dels överträda möda större utan att agenten för gäller det nationer. Förlagda fjärran eller tegar, och tun närliggande från hämtas kan. Argentina. Eller finland som nationer i spontant uppstå kan krafter sådana energier. Centripetala och centrifugala mellan växelspel ett former. Konkava och konvexa både ingår tangodansen. Schwitters. Kurt och jones jasper som giganter på axelplatser till retroaktivt återbetala att skuld betydlig en har ordkonstverket steganografiska associativa. Cage. John och schaeffer pierre stockhausen, karlheinz från inspiration hämta skapare ordkonstverkens kan värld förtrollade musikens ur Dunham.
.mahnuD ru snekisum edallortröf dlräv nak snekrevtsnokdro erapaks atmäh noitaripsni nårf zniehlrak ,nesuahkcots erreip reffeahcs hco nhoJ .egaC .avitaicossa aksifargonagets tekrevtsnokdro rah ne gildyteb dluks tta alatebretå tvitkaorter llit restalplexa åp retnagig mos repsaj senoj hco truK .srettiwhcS .nesnadognat rågni edåb axevnok hco avaknoK .remrof tte lepslexäv nallem alagufirtnec hco alatepirtneC .reigrene anadås retfark nak åtsppu tnatnops i renoitan mos dnalnif rellE .anitnegrA .nak satmäh nårf ednaggilrän nut hco ,raget relle narräjf adgalröF .renoitan ted relläg röf netnega tta natu erröts adöm adärtrevö sled srayb erni ,retehnegälegna sled atset anrenoitatssnärg nalleM .anrenoitan atted sröftu tsamävkeb dem tta assapröf tetkejbo llit ne tsoptu räd snekisyf ragal nalläs relle girdla seg ne ednarögvA .esledyteB .inotonom rannymtu i kcyrttu räd åvt i ne loop retötsnammas dem nE .ejdert etni lat mo tanna nä tta nellor mos ejdert trap råg tnur llit agiltmas edadnalbni I .telepS .netsnokdlib rah ammaskrev reräntsnok talkcevtu ttiv adliks retkafetra mos ,egallok ,egatnom ,egattorf renoitallatsni hcO .tsnokdroJ .negnilpmas stnävna nades netehgiljöm tta areipok dujl nårf snemsilaersknäbksid tehgilkrevsgadrav strojg gilgnägllit röf alla mos rågni i nogån va anrerutlukbus enemeg ,nam ihterc hco ,ihtelp tmas nevitketeD .netehnämllA .avitaicossa aksifargonagets netsnokdro rah tekcym tmasnemeg dem tekrevtnaH .gnilpmaS .TSNOKDROJ HCO RENOITALLATSNI ,EGATTORF ,EGATNOM ,EGALLOK MOS RETKAFETRA ADLIKS TTIV TALKCEVTU RERÄNTSNOK AMMASKREV RAH NETSNOKDLIB I .netehnämlla nevitketed TMAS ,ihtelp HCO ihterc ,nam enemeg ANRERUTLUKBUS VA NOGÅN I RÅGNI MOS ALLA RÖF GILGNÄGLLIT STROJG TEHGILKREVSGADRAV SNEMSILAERSKNÄBKSID NÅRF DUJL AREIPOK TTA NETEHGILJÖM NADES STNÄVNA NEGNILPMAS RAH NEKISUM motU .gnilpmas TEKREVTNAH DEM TMASNEMEG TEKCYM RAH netsnokdro aksifargonagets avitaicossa neD.mɒʜnυႧ ɿυ ƨnɘʞiƨυm ɘbɒlloɿtɿöʇ blɿäv nɒʞ ƨnɘʞɿɘvtƨnoʞbɿo ɘɿɒqɒʞƨ ɒtmäʜ noitɒɿiqƨni nåɿʇ zniɘʜlɿɒʞ ,nɘƨυɒʜʞɔotƨ ɘɿɿɘiq ɿɘʇʇɘɒʜɔƨ ʜɔo nʜoႱ .ɘϱɒƆ .ɒvitɒiɔoƨƨɒ ɒʞƨiʇɒɿϱonɒϱɘtƨ tɘʞɿɘvtƨnoʞbɿo ɿɒʜ nɘ ϱilbγtɘd blυʞƨ ttɒ ɒlɒtɘdɿɘtå tvitʞɒoɿtɘɿ llit ɿɘƨtɒlqlɘxɒ åq ɿɘtnɒϱiϱ moƨ ɿɘqƨɒį ƨɘnoį ʜɔo tɿυﻼ .ƨɿɘttiwʜɔƧ .nɘƨnɒboϱnɒt ɿåϱni ɘbåd ɒxɘvnoʞ ʜɔo ɒvɒʞnoﻼ .ɿɘmɿoʇ ttɘ lɘqƨlɘxäv nɒllɘm ɒlɒϱυʇiɿtnɘɔ ʜɔo ɒlɒtɘqiɿtnɘƆ .ɿɘiϱɿɘnɘ ɒnɒbåƨ ɿɘtʇɒɿʞ nɒʞ åtƨqqυ tnɒtnoqƨ i ɿɘnoitɒn moƨ bnɒlniʇ ɿɘllƎ .ɒnitnɘϱɿA .nɒʞ ƨɒtmäʜ nåɿʇ ɘbnɒϱϱilɿän nυt ʜɔo ,ɿɒϱɘt ɿɘllɘ nɒɿɿäįʇ ɒbϱɒlɿöꟻ .ɿɘnoitɒn tɘb ɿɘlläϱ ɿöʇ nɘtnɘϱɒ ttɒ nɒtυ ɘɿɿötƨ ɒböm ɒbäɿtɿɘvö ƨlɘb ƨɿɒγd ɘɿni ,ɿɘtɘʜnɘϱälɘϱnɒ ƨlɘb ɒtƨɘt ɒnɿɘnoitɒtƨƨnäɿϱ nɒllɘM .ɒnɿɘnoitɒn ɒttɘb ƨɿöʇtυ tƨɒmävʞɘd bɘm ttɒ ɒƨƨɒqɿöʇ tɘtʞɘįdo llit nɘ tƨoqtυ ɿäb ƨnɘʞiƨγʇ ɿɒϱɒl nɒlläƨ ɿɘllɘ ϱiɿblɒ ƨɘϱ nɘ ɘbnɒɿöϱvA .ɘƨlɘbγtɘ𐐒 .inotonom ɿɒnnγmtυ i ʞɔγɿttυ ɿäb åvt i nɘ looq ɿɘtötƨnɒmmɒƨ bɘm nƎ .ɘįbɘɿt ɘtni lɒt mo tɒnnɒ nä ttɒ nɘlloɿ moƨ ɘįbɘɿt tɿɒq ɿåϱ tnυɿ llit ɒϱiltmɒƨ ɘbɒbnɒldni I .tɘlɘqƧ .nɘtƨnoʞblid ɿɒʜ ɒmmɒƨʞɿɘv ɿɘɿäntƨnoʞ tɒlʞɔɘvtυ ttiv ɒbliʞƨ ɿɘtʞɒʇɘtɿɒ moƨ ,ɘϱɒlloʞ ,ɘϱɒtnom ,ɘϱɒttoɿʇ ɿɘnoitɒllɒtƨni ʜɔO .tƨnoʞbɿoႱ .nɘϱnilqmɒƨ ƨtnävnɒ nɒbɘƨ nɘtɘʜϱilįöm ttɒ ɒɿɘiqoʞ bυįl nåɿʇ ƨnɘmƨilɒɘɿƨʞnädʞƨib tɘʜϱilʞɿɘvƨϱɒbɿɒv ƨtɿoįϱ ϱilϱnäϱllit ɿöʇ ɒllɒ moƨ ɿåϱni i noϱån vɒ ɒnɿɘɿυtlυʞdυƨ ɘnɘmɘϱ ,nɒm iʜtɘɿɔ ʜɔo ,iʜtɘlq tmɒƨ nɘvitʞɘtɘႧ .nɘtɘʜnämllA .ɒvitɒiɔoƨƨɒ ɒʞƨiʇɒɿϱonɒϱɘtƨ nɘtƨnoʞbɿo ɿɒʜ tɘʞɔγm tmɒƨnɘmɘϱ bɘm tɘʞɿɘvtnɒH .ϱnilqmɒƧ .TƧИOﻼႧЯOႱ HƆO ЯƎИOITA⅃⅃ATƧИI ,ƎӘATTOЯꟻ ,ƎӘATИOM ,ƎӘA⅃⅃Oﻼ MOƧ ЯƎTﻼAꟻƎTЯA AႧ⅃IﻼƧ TTIV TA⅃ﻼƆƎVTU ЯƎЯÄИTƧИOﻼ AMMAƧﻼЯƎV ЯAH ИƎTƧИOﻼႧ⅃I𐐒 I .nɘtɘʜnämllɒ nɘvitʞɘtɘb TMAƧ ,iʜtɘlq HƆO iʜtɘɿɔ ,nɒm ɘnɘmɘϱ AИЯƎЯUT⅃Uﻼ𐐒UƧ VA ИOӘÅИ I ЯÅӘИI MOƧ A⅃⅃A ЯÖꟻ ӘI⅃ӘИÄӘ⅃⅃IT ƧTЯOႱӘ TƎHӘI⅃ﻼЯƎVƧӘAႧЯAV ƧИƎMƧI⅃AƎЯƧﻼИÄ𐐒ﻼƧIႧ ИÅЯꟻ ႧUႱ⅃ AЯƎIꟼOﻼ TTA ИƎTƎHӘI⅃ႱÖM ИAႧƎƧ ƧTИÄVИA ИƎӘИI⅃ꟼMAƧ ЯAH ИƎﻼIƧUM motU .ϱnilqmɒƨ TƎﻼЯƎVTИAH ႧƎM TMAƧИƎMƎӘ TƎﻼƆYM ЯAH nɘtƨnoʞbɿo ɒʞƨiʇɒɿϱonɒϱɘtƨ ɒvitɒiɔoƨƨɒ nɘႧ

Den associativa steganografiska ordkonsten HAR MYCKET GEMENSAMT MED HANTVERKET sampling.

Utom MUSIKEN HAR SAMPLINGEN ANVÄNTS SEDAN MÖJLIGHETEN ATT KOPIERA LJUD FRÅN DISKBÄNKSREALISMENS VARDAGSVERKLIGHET GJORTS TILLGÄNGLIG FÖR ALLA SOM INGÅR I NÅGON AV SUBKULTURERNA gemene man, crethi OCH plethi, SAMT detektiven allmänheten.

I BILDKONSTEN HAR VERKSAMMA KONSTNÄRER UTVECKLAT VITT SKILDA ARTEFAKTER SOM KOLLAGE, MONTAGE, FROTTAGE, INSTALLATIONER OCH JORDKONST.

Sampling. Hantverket med gemensamt mycket har ordkonsten steganografiska associativa.

Allmänheten. Detektiven samt plethi, och crethi man, gemene subkulturerna av någon i ingår som alla för tillgänglig gjorts vardagsverklighet diskbänksrealismens från ljud kopiera att möjligheten sedan använts samplingen.

Jordkonst. Och installationer frottage, montage, kollage, som artefakter skilda vitt utvecklat konstnärer verksamma har bildkonsten.

Spelet. I inblandade samtliga till runt går part tredje som rollen att än annat om tal inte tredje. En med sammanstöter pool en i två där uttryck i utmynnar monotoni.

Betydelse. Avgörande en ges aldrig eller sällan lagar fysikens där utpost en till objektet förpassa att med bekvämast utförs detta nationerna. Mellan gränsstationerna testa dels angelägenheter, inre byars dels överträda möda större utan att agenten för gäller det nationer. Förlagda fjärran eller tegar, och tun närliggande från hämtas kan.

Argentina. Eller finland som nationer i spontant uppstå kan krafter sådana energier. Centripetala och centrifugala mellan växelspel ett former. Konkava och konvexa både ingår tangodansen.

Schwitters. Kurt och jones jasper som giganter på axelplatser till retroaktivt återbetala att skuld betydlig en har ordkonstverket steganografiska associativa.

Cage. John och schaeffer pierre stockhausen, karlheinz från inspiration hämta skapare ordkonstverkens kan värld förtrollade musikens ur

Dunham. Cathering av inspirerade apachedansare viga beskåda ofta läsaren/tydaren kan där promenadområden. Boulevardernas utanför undergroundrörelser subkulturella till ut danstillfällena distribuera att är godo till tusen hundra flera bland alternativ möjligt ett huvudstad. Anrika frankrikes till förläggas också paris i tangon sista samt ferdinand tjurfäktningsarenan, cykelhjul, readymaid duchamps till associeras kan tjurhuvud picassos hur på tanke.

Helst. Som instrument instrumentellt vilket sett stort i spela tonsättare, och koreograf som rollen i steganografen, kan emellan aktörerna samtycke, ömsesidigt i tongenerator. En via bäst regleras effekt av typen.

Utomstående. Obehöriga med relationen uppstådda plötsligt den uppfattar apachedansarna hur på fördjupande verka balalajka och ukelele av hybrider kan vetenskap, och konst musik, är allt att anser området inom experterna.

Vattenlås. Readymaid lämpad ändamålet för en med tillståndet harmoniska bedrägligt bedrövliga, det förskjuta bör kvar, tid finns ännu det medan opportunisten, välanpassade.

Entropi. Grandios en i övergår underlaget statistiska det att effekten eftersträvade den med oordning, i partiklarna bringa strax högtryck osmotiskt i diffusionen bör intention rätt.

Igång. Rörelsen universella den hålla kan objekt likvärdiga men ojämlika, två mellan utjämningen.

Hemmahörighet. Diskbänksrealistisk av återstår fortfarande rester där rötter sådana efter outtröttligt söker man gemene samt plethi, och crethi allmänheten.

Hemmablindhet. Egen sin avslöja att till ovilja undersåtarnas av subkulturen, tillhörande behöriga för överraskande helt inte utgörs, faktorn avgörande det.

Vedspisen. Och köksbordet mellan utrymmet i åsiktsskiljaktigheten uppstår regel.

Quo-läge. Status statiskt ett konsekvens som uppstår gränsvärdet förväntanshorisonten. Än högre målet sätter skråverksamheten inom värderade högt mer.

Tillfällen. Tidigare av samtliga än gynnsamt mer betydligt som upplevas motståndarlaget av kan verkligheten i statusläget.

Läge. Hypotetiskt rent ett utlyser rampljuset i antagonisterna.

Alldagsramsa: dubbeltydig en textar fallrepet på grata non persona.

Stjärterum. Också finns så hjärterum.

Sätt. Två än mer på tolkas ordalydelsen kan.

Andra. Den än självklar mer avsevärt är ena.

Personer. Önskvärda längre icke med med, och till nödlösning sin gärna delar nöden i medmänniska en ett.

Hjärta. Stiliserat hårt ett med gränssättning avträdets försluter utifrån, manövrera att omöjlig haspel med ställets, andra det två.

Hålrum. Vänstra dörröppningen, till förhållande i internens, på hålrummet lediga länge så ännu det till tillgång med vederbörande in släpper och haspen på lyfter betydelse, symboliska hjärtats om föreställning bildlig en med men skogar, gröna och guld om löften obehörigas länge så än den hörsammar innesittande den incident. Penibla mycket denna för en uppleva utomstående den kommer så hemlighuset, i inträde om vädjan upprepar ihållande och på knackar vänligt personen önskvärda icke.

Ryggraden. Om sidan sinistra den på sig befinner del övervägande till kroppspumpen att vet anatomi ämnesområdet till introducerats som en och var.

S/m. Subkulturen inom meddelande hemligt ett egentligen är textremsan hela låta: kunna skulle premiss tredje hypotetisk.

Övriga. Två de till ansluten ej bevisad, är motsatsen att tills fram vidare, till är hypotesen tredje den kärlek). Återhållen besvarad på bevis som lidelse (fysisk ”smärta” och kärlek) obesvarad, säkert helt inte men återhållen, för uttryck (fysiskt ”hjärta” mellan sambandet till förklaring rimlig en ge fall så i skulle.

Oceanen. Atlantiska om sidan andra på landet till förpassas ärmen, i kort grönt ett med mittfältet, om sidan andra på antagonisten att så fredsdomaren manipulera enträget båda söker tinget-i-sig, objektifierade det med förväxlas ska inte men form, bestämd i singularis person andra och form bestämd i singularis person första vara förklarar buber som dem utövare.

Bredden. Till uppfyllt är inte länge så ännu ingenmansland i utrymme då protesten, avslår.

Väntar. Och otåligt står grader nittio på ångbadet planhalvor. Respektive språkspelets från stenkast ett bara sig befinner som risbastu finsk en till bort fötter blåsbeklädda på växlingar, årstidernas på beroende tre, de går avblåsningen avsvalkande den.

Tango. Smäktande en i övergå skulle inte språkspelet att svansföring och integritet hög med de önskade skäl, privata och personliga högst av grader. Några sig ner coola och skärpa att tvungna enkelt helt var överhettade.

Biotop. Samma inom utslagning för varandra utsatte ej betydelse, bildlig abstrakt i nuläget, i bokstavstroende legaliserade bortalaget att såg hellre läsare/tydare objektiva av hemmalaget hur vänta att var.

Sagt. Var också gjort vara borde som det hur om konsensus i utrinna kunde formulerat verbalt allt att tills fram fortsätta kunde flödesschemat hotat. Sätt intet på var språkspel existensberättigande hypotetiska ömsesidiga.

Tredje. Uteslutet ett som betraktas bör fortsättningsvis även tinget-i-sig objektet att språkspel gängse inom ordbruket gränssättande det medför behöriga utomstående.

Katalysatorer. Kategorin i ingå bör gärna än hellre tesserakten, typ tinget-i-sig, formen tredimensionella objektifierade idealismens platonska den till förhållande i är agerande.

Intrinsikat. Till instrumentell från övergår aldrig energieffekten hur på ytterst beror ställningstagande, objektiva allmänheten, detektiven samt plethi och crethi man, gemene för överraskande lite.

Avgränsningar. Doserade väl inom övningar spartanskt-asketiska mer utövar som mästare okända om citat goethes av uppmuntras kan syfte, profylaktiskt preventivt i tecken, alienationens i isolerade att förespeglar inledningsfasen i redan som besök, på komma entreprenör oväntad en kan plötsligt helt objekt. Objektifierat ett av utgöras nödvändigt inte måste tredje uteslutna.

C-byrån. Vintage till förhållande i står l-skåpet postmoderna det hur förklara kan informationsbit omnämnd sällan en högspänningslitteratur. Kioskvältande av brädden till uppfyllt l-skåp välfungerande ett öppna kan hjälplöshet inlärd ur läsare/tydare aktiverade som blixtsymbol sådan en om påminna kan starkt mycket obehöriga utomstående för zigzag-mönstret improviserade det att meningen den i.

Liksidigt. Än asymmetriskt mer ljusskenet är formerna yttre de till himmel. Klar från blixt stiliserad en med l-skåpet försett subkulturen har undervisningsmaterial som duger innehållet att för bevis.

Zippy. Eller ziggy zigzag, nämnda ovan som väsen alienerade till associeras blixten kan värld tillslutna hermetiskt mytologin.

Läge. Felsäkert i blixten därmed försätter och växlar, tidsbesparande av nätverk slutna som rutinmetoder formella normgivande använder semiotik området inom auktoritet lagd akademiskt mer.

Impressionism. Introvert spontan impulsiv av subkultur avvikande extremt i meioscellerna inordnade de klassificera önskar helst sammanfalla) kan tillfälle, enstaka något vid båda de om även tredje, uteslutna den med förväxlas bör inte rimligtvis (som singularis person tredje att på beroende.

Invektiv. Osammanhängande av uttryck ohämmat ett är ordkonstverket-i-sig huruvida är antagande förhastade detta till anledningen uppgivna.

Outtalat. Förbli endast svaret kan abstraktionsnivå hög på epitet diffusa så.

Händelseförlopp. Oförutsägbara vidare, tills och, väsentliga mer till.

Persona. Samma och en av utgöras nödvändigtvis inte måste tredje uteslutna.

Undantagstillstånd. Råder nuläge nuvarande.

Faire-le-mènage-à-trois. Av behov påträngande ett i objektet lämpliga tycke, gemensamma deras i det, inviger oförhappandes tangopar symbiotiskt oskiljbart ett där relationer sådana nuläget i nuvarande från samtycke uttalat muntligt ömsesidigt i objekt, objektifierat objektivt länge, så än tredje, ett förvånande, lite där, slitningar mitosa förorsaka kan subjekt oliktänkande mellan relationer.

Angel. Blue ölkällaren i kant immanuel på parafras en vara kan faktiskt (som rath immanuel professor av förnedringen favoritnummer publikens i uppträder kväll var ”lola-lola”, täcknamnet under burleskdansösen som känd mer ”nattviolen”, bensenoiddoftande den är alexanderplatz, kring kretsar lägre berlins (i flen” från ”violen beroendeställning symbiotisk i partnern tidigare den anklagar hugg, högsta i tangorabatten med tangokavaljeren frånvaro. Sin med lyser slutresultatet föregivna.

Tranås. I ”beatrice-aurore”, pseudonymen under upp, dyka oväntat helt inte att för ruhrdistriktet, från berlinerluft med utblandat mögelodörer tak, tillhörande samt innerväggar fuktdrypande anti-perspirationsmedel, på brist publikums av grund på ofta källarens, bort lola-lola flyr visitationer integritetskränkande antal ett efter anar. Minst utsatta den när inträffa kan.

Tredje. Uteslutna ”den som rollen bitterljuva den på smaka själv efterträdare” anderssons ”fritiof kan plötsligt försvar. I tredje uteslutna den ”liljekonvaljen” tilltänkta dennas tar besvikelse, häpnadsfulla ”tangorabatten”.

Accompli. Fait ett som avslutades ménage-à-trois le orden med enklare betydligt uttryckas kan saken tilldragelsen. Aktuella den före som skick samma i förblir våningen att är kardemumman av summarum summa.

Saken? Åt göra tredje uteslutna numera den kunde vad.

Vitt: på svart läsa att följande står äktenskapsordboken i straffbart. Inte otro ju är lagen enligt land. Torra på skam som vänstrande ingen ligger nuläge nuvarande.

Densamma. På skulden förlägga inte handen, i facit med kan, annan en åt grav en gräver som.

Händelseförloppet SOM BRUKAR UTSPELAS MITT FRAMFÖR ÖGONEN GER SKEN AV BÅDE ANAKRONISMER, KONTRAFAKTUALITETER SAMT KONTRAPRODUKTIVA ANSATSER I ÅTERKOMMANDE INTERVALLER.

Detta KAN FÖR UTOMSTÅENDE OBEHÖRIGA VERKA HA EN MEKANISERAD KONSEKVENS, MEN PRAKTIKEN VISAR ATT FRIKTIONEN ÄR I AVTAGANDE DÅ DEN ISOLERADE ALIENATIONSEFFEKTEN ÄR I TILLTAGANDE.

Hantverket HAR MYCKET GEMENSAMT MED I VILKEN KONTEXT SOM DEN ASSOCIATIVA STEGANOGRAFISKA ORDKONSTEN UTTRYCKS.

Den Associativa Steganografiska Ordkonsten har mycket gemensamt med hantverket Sampling.

Utom musiken har samplingen använts sedan möjligheten att kopiera ljud från diskbänksrealismens vardagsverklighet gjorts tillgänglig för alla som ingår i någon av subkulturerna Gemene Man, Crethi och Plethi, samt Detektiven Allmänheten.

I bildkonsten har verksamma konstnärer utvecklat vitt skilda artefakter som kollage, montage, frottage, installationer och jordkonst.

Sampling. Hantverket Med Gemensamt Mycket Har Ordkonsten Steganografiska Associativa.

Allmänheten. Detektiven Samt Plethi, Och Crethi Man, Gemene Subkulturerna Av Någon I Ingår Som Alla För Tillgänglig Gjorts Vardagsverklighet Diskbänksrealismens Från Ljud Kopiera Att Möjligheten Sedan Använts Samplingen.

Jordkonst. Och Installationer Frottage, Montage, Kollage, Som Artefakter Skilda Vitt Utvecklat Konstnärer Verksamma Har Bildkonsten.

Spelet. I Inblandade Samtliga Till Runt Går Part Tredje Som Rollen Att Än Annat Om Tal Inte Tredje. En Med Sammanstöter Pool En I Två Där Uttryck I Utmynnar Monotoni.

Betydelse. Avgörande En Ges Aldrig Eller Sällan Lagar Fysikens Där Utpost En Till Objektet Förpassa Att Med Bekvämast Utförs Detta Nationerna. Mellan Gränsstationerna Testa Dels Angelägenheter, Inre Byars Dels Överträda Möda Större Utan Att Agenten För Gäller Det Nationer. Förlagda Fjärran Eller Tegar, Och Tun Närliggande Från Hämtas Kan.

Argentina. Eller Finland Som Nationer I Spontant Uppstå Kan Krafter Sådana Energier. Centripetala Och Centrifugala Mellan Växelspel Ett Former. Konkava Och Konvexa Både Ingår Tangodansen.

Schwitters. Kurt Och Jones Jasper Som Giganter På Axelplatser Till Retroaktivt Återbetala Att Skuld Betydlig En Har Ordkonstverket Steganografiska Associativa.

Cage. John Och Schaeffer Pierre Stockhausen, Karlheinz Från Inspiration Hämta Skapare Ordkonstverkens Kan Värld Förtrollade Musikens Ur

Dunham. Cathering Av Inspirerade Apachedansare Viga Beskåda Ofta Läsaren/Tydaren Kan Där Promenadområden. Boulevardernas Utanför Undergroundrörelser Subkulturella Till Ut Danstillfällena Distribuera Att Är Godo Till Tusen Hundra Flera Bland Alternativ Möjligt Ett Huvudstad. Anrika Frankrikes Till Förläggas Också Paris I Tangon Sista Samt Ferdinand Tjurfäktningsarenan, Cykelhjul, Readymaid Duchamps Till Associeras Kan Tjurhuvud Picassos Hur På Tanke.

Helst. Som Instrument Instrumentellt Vilket Sett Stort I Spela Tonsättare, Och Koreograf Som Rollen I Steganografen, Kan Emellan Aktörerna Samtycke, Ömsesidigt I Tongenerator. En Via Bäst Regleras Effekt Av Typen.

Utomstående. Obehöriga Med Relationen Uppstådda Plötsligt Den Uppfattar Apachedansarna Hur På Fördjupande Verka Balalajka Och Ukelele Av Hybrider Kan Vetenskap, Och Konst Musik, Är Allt Att Anser Området Inom Experterna.

Vattenlås. Readymaid Lämpad Ändamålet För En Med Tillståndet Harmoniska Bedrägligt Bedrövliga, Det Förskjuta Bör Kvar, Tid Finns Ännu Det Medan Opportunisten, Välanpassade.

Entropi. Grandios En I Övergår Underlaget Statistiska Det Att Effekten Eftersträvade Den Med Oordning, I Partiklarna Bringa Strax Högtryck Osmotiskt I Diffusionen Bör Intention Rätt.

Igång. Rörelsen Universella Den Hålla Kan Objekt Likvärdiga Men Ojämlika, Två Mellan Utjämningen.

Hemmahörighet. Diskbänksrealistisk Av Återstår Fortfarande Rester Där Rötter Sådana Efter Outtröttligt Söker Man Gemene Samt Plethi, Och Crethi Allmänheten.

Hemmablindhet. Egen Sin Avslöja Att Till Ovilja Undersåtarnas Av Subkulturen, Tillhörande Behöriga För Överraskande Helt Inte Utgörs, Faktorn Avgörande Det.

Vedspisen. Och Köksbordet Mellan Utrymmet I Åsiktsskiljaktigheten Uppstår Regel.

Quo-Läge. Status Statiskt Ett Konsekvens Som Uppstår Gränsvärdet Förväntanshorisonten. Än Högre Målet Sätter Skråverksamheten Inom Värderade Högt Mer.

Tillfällen. Tidigare Av Samtliga Än Gynnsamt Mer Betydligt Som Upplevas Motståndarlaget Av Kan Verkligheten I Statusläget.

Läge. Hypotetiskt Rent Ett Utlyser Rampljuset I Antagonisterna.

Alldagsramsa: Dubbeltydig En Textar Fallrepet På Grata Non Persona.

Stjärterum.” Också Finns Så Hjärterum.

Sätt. Två Än Mer På Tolkas Ordalydelsen Kan.

Andra. Den Än Självklar Mer Avsevärt Är Ena.

Personer. Önskvärda Längre Icke Med Med, Och Till Nödlösning Sin Gärna Delar Nöden I Medmänniska En Ett.

Hjärta. Stiliserat Hårt Ett Med Gränssättning Avträdets Försluter Utifrån, Manövrera Att Omöjlig Haspel Med Ställets, Andra Det Två.

Hålrum. Vänstra Dörröppningen, Till Förhållande I Internens, På Hålrummet Lediga Länge Så Ännu Det Till Tillgång Med Vederbörande In Släpper Och Haspen På Lyfter Betydelse, Symboliska Hjärtats Om Föreställning Bildlig En Med Men Skogar, Gröna Och Guld Om Löften Obehörigas Länge Så Än Den Hörsammar Innesittande Den Incident. Penibla Mycket Denna För En Uppleva Utomstående Den Kommer Så Hemlighuset, I Inträde Om Vädjan Upprepar Ihållande Och På Knackar Vänligt Personen Önskvärda Icke.

Ryggraden. Om Sidan Sinistra Den På Sig Befinner Del Övervägande Till Kroppspumpen Att Vet Anatomi Ämnesområdet Till Introducerats Som En Och Var.

S/M. Subkulturen Inom Meddelande Hemligt Ett Egentligen Är Textremsan Hela Låta: Kunna Skulle Premiss Tredje Hypotetisk.

Övriga. Två De Till Ansluten Ej Bevisad, Är Motsatsen Att Tills Fram Vidare, Till Är Hypotesen Tredje Den Kärlek). Återhållen Besvarad På Bevis Som Lidelse (Fysisk ”Smärta” Och Kärlek) Obesvarad, Säkert Helt Inte Men Återhållen, För Uttryck (Fysiskt ”Hjärta” Mellan Sambandet Till Förklaring Rimlig En Ge Fall Så I Skulle.

Oceanen. Atlantiska Om Sidan Andra På Landet Till Förpassas Ärmen, I Kort Grönt Ett Med Mittfältet, Om Sidan Andra På Antagonisten Att Så Fredsdomaren Manipulera Enträget Båda Söker Tinget-I-Sig, Objektifierade Det Med Förväxlas Ska Inte Men Form, Bestämd I Singularis Person Andra Och Form Bestämd I Singularis Person Första Vara Förklarar Buber Som Dem Utövare.

Bredden. Till Uppfyllt Är Inte Länge Så Ännu Ingenmansland I Utrymme Då Protesten, Avslår.

Väntar. Och Otåligt Står Grader Nittio På Ångbadet Planhalvor. Respektive Språkspelets Från Stenkast Ett Bara Sig Befinner Som Risbastu Finsk En Till Bort Fötter Blåsbeklädda På Växlingar, Årstidernas På Beroende Tre, De Går Avblåsningen Avsvalkande Den.

Tango. Smäktande En I Övergå Skulle Inte Språkspelet Att Svansföring Och Integritet Hög Med De Önskade Skäl, Privata Och Personliga Högst Av Grader. Några Sig Ner Coola Och Skärpa Att Tvungna Enkelt Helt Var Överhettade.

Biotop. Samma Inom Utslagning För Varandra Utsatte Ej Betydelse, Bildlig Abstrakt I Nuläget, I Bokstavstroende Legaliserade Bortalaget Att Såg Hellre Läsare/Tydare Objektiva Av Hemmalaget Hur Vänta Att Var.

Sagt. Var Också Gjort Vara Borde Som Det Hur Om Konsensus I Utrinna Kunde Formulerat Verbalt Allt Att Tills Fram Fortsätta Kunde Flödesschemat Hotat. Sätt Intet På Var Språkspel Existensberättigande Hypotetiska Ömsesidiga.

Tredje. Uteslutet Ett Som Betraktas Bör Fortsättningsvis Även Tinget-I-Sig Objektet Att Språkspel Gängse Inom Ordbruket Gränssättande Det Medför Behöriga Utomstående.

Katalysatorer. Kategorin I Ingå Bör Gärna Än Hellre Tesserakten, Typ Tinget-I-Sig, Formen Tredimensionella Objektifierade Idealismens Platonska Den Till Förhållande I Är Agerande.

Intrinsikat. Till Instrumentell Från Övergår Aldrig Energieffekten Hur På Ytterst Beror Ställningstagande, Objektiva Allmänheten, Detektiven Samt Plethi Och Crethi Man, Gemene För Överraskande Lite.

Avgränsningar. Doserade Väl Inom Övningar Spartanskt-Asketiska Mer Utövar Som Mästare Okända Om Citat Goethes Av Uppmuntras Kan Syfte, Profylaktiskt Preventivt I Tecken, Alienationens I Isolerade Att Förespeglar Inledningsfasen I Redan Som Besök, På Komma Entreprenör Oväntad En Kan Plötsligt Helt Objekt. Objektifierat Ett Av Utgöras Nödvändigt Inte Måste Tredje Uteslutna.

C-Byrån. Vintage Till Förhållande I Står L-Skåpet Postmoderna Det Hur Förklara Kan Informationsbit Omnämnd Sällan En Högspänningslitteratur. Kioskvältande Av Brädden Till Uppfyllt L-Skåp Välfungerande Ett Öppna Kan Hjälplöshet Inlärd Ur Läsare/Tydare Aktiverade Som Blixtsymbol Sådan En Om Påminna Kan Starkt Mycket Obehöriga Utomstående För Zigzag-Mönstret Improviserade Det Att Meningen Den I.

Liksidigt. Än Asymmetriskt Mer Ljusskenet Är Formerna Yttre De Till Himmel. Klar Från Blixt Stiliserad En Med L-Skåpet Försett Subkulturen Har Undervisningsmaterial Som Duger Innehållet Att För Bevis.

Zippy. Eller Ziggy Zigzag, Nämnda Ovan Som Väsen Alienerade Till Associeras Blixten Kan Värld Tillslutna Hermetiskt Mytologin.

Läge. Felsäkert I Blixten Därmed Försätter Och Växlar, Tidsbesparande Av Nätverk Slutna Som Rutinmetoder Formella Normgivande Använder Semiotik Området Inom Auktoritet Lagd Akademiskt Mer.

Impressionism. Introvert Spontan Impulsiv Av Subkultur Avvikande Extremt I Meioscellerna Inordnade De Klassificera Önskar Helst Sammanfalla) Kan Tillfälle, Enstaka Något Vid Båda De Om Även Tredje, Uteslutna Den Med Förväxlas Bör Inte Rimligtvis (Som Singularis Person Tredje Att På Beroende.

Invektiv. Osammanhängande Av Uttryck Ohämmat Ett Är Ordkonstverket-I-Sig Huruvida Är Antagande Förhastade Detta Till Anledningen Uppgivna.

Outtalat. Förbli Endast Svaret Kan Abstraktionsnivå Hög På Epitet Diffusa Så.

Händelseförlopp. Oförutsägbara Vidare, Tills Och, Väsentliga Mer Till.

Persona. Samma Och En Av Utgöras Nödvändigtvis Inte Måste Tredje Uteslutna.

Undantagstillstånd. Råder Nuläge Nuvarande.

Faire-Le-Mènage-À-Trois. Av Behov Påträngande Ett I Objektet Lämpliga Tycke, Gemensamma Deras I Det, Inviger Oförhappandes Tangopar Symbiotiskt Oskiljbart Ett Där Relationer Sådana Nuläget I Nuvarande Från Samtycke Uttalat Muntligt Ömsesidigt I Objekt, Objektifierat Objektivt Länge, Så Än Tredje, Ett Förvånande, Lite Där, Slitningar Mitosa Förorsaka Kan Subjekt Oliktänkande Mellan Relationer.

Angel. Blue Ölkällaren I Kant” ”Immanuel På Parafras En Vara Kan Faktiskt (Som Rath” Immanuel Professor Av ”Förnedringen Favoritnummer Publikens I Uppträder Kväll Var ”Lola-Lola”, Täcknamnet Under Burleskdansösen Som Känd Mer ”Nattviolen”, Bensenoiddoftande Den Är Alexanderplatz, Kring Kretsar Lägre Berlins (I Flen” Från ”Violen Beroendeställning Symbiotisk I Partnern Tidigare Den Anklagar Hugg, Högsta I Tangorabatten Med Tangokavaljeren Frånvaro. Sin Med Lyser Slutresultatet Föregivna.

Tranås. I ”Beatrice-Aurore”, Pseudonymen Under Upp, Dyka Oväntat Helt Inte Att För Ruhrdistriktet, Från Berlinerluft Med Utblandat Mögelodörer Tak, Tillhörande Samt Innerväggar Fuktdrypande Anti-Perspirationsmedel, På Brist Publikums Av Grund På Ofta Källarens, Bort Lola-Lola Flyr Visitationer Integritetskränkande Antal Ett Efter Anar. Minst Utsatta Den När Inträffa Kan.

Tredje”. Uteslutna ”Den Som Rollen Bitterljuva Den På Smaka Själv Efterträdare” Anderssons ”Fritiof Kan Plötsligt Försvar. I Tredje Uteslutna Den ”Liljekonvaljen” Tilltänkta Dennas Tar Besvikelse, Häpnadsfulla ”Tangorabatten”.

Accompli. Fait Ett Som Avslutades Ménage-À-Trois Le Orden Med Enklare Betydligt Uttryckas Kan Saken Tilldragelsen. Aktuella Den Före Som Skick Samma I Förblir Våningen Att Är Kardemumman Av Summarum Summa.

Saken? Åt Göra Tredje Uteslutna Numera Den Kunde Vad.

Vitt: På Svart Läsa Att Följande Står Äktenskapsordboken I Straffbart. Inte Otro Ju Är Lagen Enligt Land. Torra På Skam Som Vänstrande Ingen Ligger Nuläge Nuvarande.

Densamma. På Skulden Förlägga Inte Handen, I Facit Med Kan, Annan En Åt Grav En Gräver Som.

Händelseförloppet som brukar utspelas mitt framför ögonen ger sken av både anakronismer, kontrafaktualiteter samt kontraproduktiva ansatser i återkommande intervaller.

Detta kan för utomstående obehöriga verka ha en mekaniserad konsekvens, men praktiken visar att friktionen är i avtagande då den isolerade alienationseffekten är i tilltagande.

Hantverket har mycket gemensamt med i vilken kontext som den associativa steganografiska ordkonsten uttrycks.

Den Associativa Steganografiska Ordkonsten har mycket gemensamt med hantverket Sampling.

Utom musiken har samplingen använts sedan möjligheten att kopiera ljud från diskbänksrealismens vardagsverklighet gjorts tillgänglig för alla som ingår i någon av subkulturerna Gemene Man, Crethi och Plethi, samt Detektiven Allmänheten.

I bildkonsten har verksamma konstnärer utvecklat vitt skilda artefakter som kollage, montage, frottage, installationer och jordkonst.

Språkspelets monotoni utmynnar i uttryck där två i en pool sammanstöter med en tredje. Inte tal om annat än att rollen som tredje part går runt till samtliga inblandade i spelet.

Informationsbitar kan hämtas från närliggande tun och tegar, eller fjärran förlagda nationer. Det gäller för agenten att utan större möda överträda dels byars inre angelägenheter, dels testa gränsstationerna mellan nationerna. Detta utförs bekvämast med att förpassa objektet till en utpost där fysikens lagar sällan eller aldrig ges en avgörande betydelse.

I tangodansen ingår både konvexa och konkava former. Ett växelspel mellan centrifugala och centripetala energier. Sådana krafter kan uppstå spontant i nationer som Finland eller Argentina.

Den associativa steganografiska ordkonstverket har en betydlig skuld att återbetala retroaktivt till axelplatser på giganter som Jasper Jones och Kurt Schwitters.

Ur musikens förtrollade värld kan ordkonstverkens skapare hämta inspiration från Karlheinz Stockhausen, Pierre Schaeffer och John Cage.

Med tanke på hur Picassos tjurhuvud kan associeras till Duchamps readymaid cykelhjul, tjurfäktningsarenan, Ferdinand samt sista tangon i Paris också förläggas till Frankrikes anrika huvudstad. Ett möjligt alternativ bland flera hundra tusen till godo är att distribuera danstillfällena ut till subkulturella undergroundrörelser utanför boulevardernas promenadområden. Där kan Läsaren/Tydaren ofta beskåda viga apachedansare inspirerade av Cathering Dunham.

Typen av effekt regleras bäst via en tongenerator. I ömsesidigt samtycke, aktörerna emellan kan steganografen, i rollen som koreograf och tonsättare, spela i stort sett vilket instrumentellt instrument som helst.

Eftersom experterna inom området anser att allt är musik, konst och vetenskap, kan hybrider av ukelele och balalajka verka fördjupande på hur apachedansarna uppfattar den plötsligt uppstådda relationen med obehöriga utomstående.

Den välanpassade opportunisten, medan det ännu finns tid kvar, bör förskjuta det bedrövliga, bedrägligt harmoniska tillståndet med en för ändamålet lämpad readymaid vattenlås.

Med rätt intention bör diffusionen i osmotiskt högtryck strax bringa partiklarna i oordning, med den eftersträvade effekten att det statistiska underlaget övergår i en grandios entropi.

Endast utjämningen mellan två ojämlika, men likvärdiga objekt kan hålla den universella rörelsen igång.

Detektiven Allmänheten, Crethi och Plethi, samt Gemene Man söker outtröttligt efter sådana rötter där rester fortfarande återstår av diskbänksrealistisk hemmahörighet.

Det avgörande faktorn utgörs, inte helt överraskande för behöriga tillhörande subkulturen, av undersåtarnas ovilja till att avslöja sin egen hemmablindhet.

I regel uppstår åsiktsskiljaktigheten i utrymmet mellan köksbordet och vedspisen.

Andra mer högt värderade inom skråverksamheten sätter målet högre än förväntanshorisonten. Gränsvärdet uppstår som konsekvens ett statiskt status quo-läge.

Statusläget i verkligheten kan av motståndarlaget upplevas som betydligt mer gynnsamt än samtliga av tidigare tillfällen.

Antagonisterna i rampljuset utlyser ett rent hypotetiskt läge.

Persona Non Grata på fallrepet textar en dubbeltydig alldagsramsa:

”Finns Hjärterum, så finns också Stjärterum.”

Bevisligen kan ordalydelsen tolkas på mer än två sätt.

Det ena är avsevärt mer självklar än den andra.

Premiss Ett: En medmänniska i nöden delar gärna sin nödlösning till och med, med icke längre önskvärda personer.

Premiss Två: Det andra ställets, med haspel omöjlig att manövrera utifrån, försluter avträdets gränssättning med ett hårt stiliserat hjärta.

Om den icke önskvärda personen vänligt knackar på och ihållande upprepar vädjan om inträde i hemlighuset, så kommer den utomstående uppleva en för denna mycket penibla incident. Den innesittande hörsammar den än så länge obehörigas löften om guld och gröna skogar, men med en bildlig föreställning om hjärtats symboliska betydelse, lyfter på haspen och släpper in vederbörande med tillgång till det ännu så länge lediga hålrummet på internens, i förhållande till dörröppningen, vänstra hålrum.

Var och en som introducerats till ämnesområdet Anatomi vet att kroppspumpen till övervägande del befinner sig på den sinistra sidan om ryggraden.

En hypotetisk tredje premiss skulle kunna låta: Hela textremsan är egentligen ett hemligt meddelande inom subkulturen S/M.

Det skulle i så fall ge en rimlig förklaring till sambandet mellan ”hjärta” (fysiskt uttryck för återhållen, men inte helt säkert obesvarad, kärlek) och ”smärta” (fysisk lidelse som bevis på besvarad återhållen kärlek). Den tredje hypotesen är till vidare, fram tills att motsatsen är bevisad, ej ansluten till de två övriga.

Språkspelets utövare, dem som Buber förklarar vara Första person singularis i bestämd form och Andra person singularis i bestämd form, men inte ska förväxlas med det objektifierade Tinget-i-Sig, söker båda enträget manipulera fredsdomaren så att antagonisten på andra sidan om mittfältet, med ett grönt kort i ärmen, förpassas till landet på andra sidan om Atlantiska Oceanen.

Fredsdomaren avslår protesten, då utrymme i ingenmansland ännu så länge inte är uppfyllt till bredden.

Efter den avsvalkande avblåsningen går de tre, beroende på årstidernas växlingar, på blåsbeklädda fötter bort till en finsk risbastu som befinner sig bara ett stenkast från språkspelets respektive planhalvor. Ångbadet på nittio grader står otåligt och väntar.

De överhettade var helt enkelt tvungna att skärpa och coola ner sig några grader. Av högst personliga och privata skäl, önskade de med hög integritet och svansföring att språkspelet inte skulle övergå i en smäktande tango.

Därför var att vänta hur hemmalaget av objektiva Läsare/Tydare hellre såg att bortalaget Legaliserade Bokstavstroende i nuläget, i abstrakt bildlig betydelse, ej utsatte varandra för utslagning inom samma biotop.

Deras ömsesidiga hypotetiska existensberättigande språkspel var på intet sätt hotat. Flödesschemat kunde fortsätta fram tills att allt verbalt formulerat kunde utrinna i konsensus om hur det som borde vara gjort också var sagt.

ör utomstående behöriga medför det gränssättande ordbruket inom gängse språkspel att objektet Tinget-i-Sig även fortsättningsvis bör betraktas som ett Uteslutet Tredje.

Betydelsefullt agerande är i förhållande till den platonska idealismens objektifierade tredimensionella formen Tinget-i-Sig, typ Tesserakten, hellre än gärna bör ingå i kategorin Katalysatorer.

Detta, lite överraskande för Gemene Man, Crethi och Plethi samt Detektiven Allmänheten, objektiva ställningstagande, beror ytterst på hur energieffekten aldrig övergår från instrumentell till intrinsikat.

Det Uteslutna Tredje måste inte nödvändigt utgöras av ett objektifierat objekt. Helt plötsligt kan en oväntad entreprenör komma på besök, som redan i inledningsfasen förespeglar att isolerade i alienationens tecken, i preventivt profylaktiskt syfte, kan uppmuntras av Goethes citat om okända mästare som utövar mer spartanskt-asketiska övningar inom väl doserade avgränsningar.

Objektiva i den meningen att det improviserade ZigZag-mönstret för utomstående obehöriga mycket starkt kan påminna om en sådan blixtsymbol som aktiverade Läsare/Tydare ur inlärd hjälplöshet kan öppna ett välfungerande L-skåp uppfyllt till brädden av kioskvältande högspänningslitteratur. En sällan omnämnd informationsbit kan förklara hur det postmoderna L-skåpet står i förhållande till vintage C-byrån.

Som bevis för att innehållet duger som undervisningsmaterial har subkulturen försett L-skåpet med en stiliserad blixt från klar himmel. Till de yttre formerna är ljusskenet mer asymmetriskt än liksidigt.

I mytologins hermetiskt tillslutna värld kan blixten associeras till alienerade väsen som ovan nämnda ZigZag, Ziggy eller Zippy.

En mer akademiskt lagd auktoritet inom området Semiotik använder normgivande formella rutinmetoder som slutna nätverk av tidsbesparande växlar, och försätter därmed blixten i felsäkert läge.

Detta beroende på att Tredje person singularis (som rimligtvis inte bör förväxlas med den Uteslutna Tredje, även om de båda vid något enstaka tillfälle, kan sammanfalla) helst önskar klassificera de inordnade meioscellerna i extremt avvikande subkultur av Impulsiv Spontan Introvert Impressionism.

Den uppgivna anledningen till detta förhastade antagande är huruvida Ordkonstverket-i-Sig är ett ohämmat uttryck av osammanhängande invektiv.

Med så diffusa epitet på hög abstraktionsnivå kan svaret endast förbli outtalat.

Vidare till mer väsentliga och, tills vidare, oförutsägbara händelseförlopp.

Den Uteslutna Tredje måste inte nödvändigtvis utgöras av en och samma persona.

I nuvarande nuläge råder undantagstillstånd.

Improviserade relationer mellan oliktänkande subjekt kan förorsaka mitosa slitningar där, lite förvånande, ett tredje, än så länge, objektivt objektifierat objekt, i ömsesidigt muntligt uttalat samtycke från nuvarande i nuläget sådana relationer där ett oskiljbart symbiotiskt tangopar oförhappandes inviger det, i deras gemensamma tycke, lämpliga objektet i ett påträngande behov av faire-le-mènage-à-trois.

Det föregivna slutresultatet lyser med sin frånvaro. Tangokavaljeren med tangorabatten i högsta hugg, anklagar den tidigare partnern i symbiotisk beroendeställning ”Violen från Flen” (i Berlins lägre kretsar kring Alexanderplatz, är den bensenoiddoftande ”Nattviolen”, mer känd som burleskdansösen under täcknamnet ”Lola-Lola”, var kväll uppträder i publikens favoritnummer ”Förnedringen av Professor Immanuel Rath” (som faktiskt kan vara en parafras på ”Immanuel Kant”) i ölkällaren Blue Angel).

Omväxling kan inträffa när den utsatta minst anar. Efter ett antal integritetskränkande visitationer flyr Lola-Lola bort källarens, ofta på grund av publikums brist på anti-perspirationsmedel, fuktdrypande innerväggar samt tillhörande tak, mögelodörer utblandat med Berlinerluft från Ruhrdistriktet, för att inte helt oväntat dyka upp, under pseudonymen ”Beatrice-Aurore”, i Tranås.

Till ”Tangorabattens” häpnadsfulla besvikelse, tar dennas tilltänkta ”Liljekonvaljen” den Uteslutna Tredje i försvar. Plötsligt kan ”Fritiof Anderssons Efterträdare” själv smaka på den bitterljuva rollen som ”Den Uteslutna Tredje”.

Emellertid, summa summarum av kardemumman är att våningen förblir i samma skick som före den aktuella tilldragelsen. Saken kan uttryckas betydligt enklare med orden le ménage-à-trois avslutades som ett fait accompli.

Så, vad kunde den numera Uteslutna Tredje göra åt saken?

I nuvarande nuläge ligger ingen vänstrande som skam på torra land. Enligt lagen är ju otro inte straffbart. I Äktenskapsordboken står följande att läsa svart på vitt:

”Den som gräver en grav åt en annan kan, med facit i handen, inte förlägga skulden på densamma.

En Bokstavstroende som tar Lagen alltför bokstavligt, går miste om det finstilta mellan raderna.

Alla kan inte dansa tango. Konsten är den associativa steganografins motvals. Den retrospektiva återblicken kan falla på flera begrepp, samtidigt.

Händelseförloppet som brukar utspelas mitt framför ögonen ger sken av både anakronismer, kontrafaktualiteter samt kontraproduktiva ansatser i återkommande intervaller.

Detta kan för utomstående obehöriga verka ha en mekaniserad konsekvens, men praktiken visar att friktionen är i avtagande då den isolerade alienationseffekten är i tilltagande.

Hantverket har mycket gemensamt med i vilken kontext som den associativa steganografiska ordkonsten uttrycks.

Den Associativa Steganografiska Ordkonsten har mycket gemensamt med hantverket Sampling.

Utom musiken har samplingen använts sedan möjligheten att kopiera ljud från diskbänksrealismens vardagsverklighet gjorts tillgänglig till alla nuvarande tillgängliga av kategorierna Gemene Man, Crethi och Plethi, samt Detektiven Allmänheten.

I bildkonsten har verksamma konstnärer utvecklat vitt skilda artefakter som kollage, montage, frottage, photojumping och distorsions.

Språkspelets motenergi kan påverka, ungefär som i carambole, en röd boll. De andra två är i högsta grad medverkande.

Informationsbitar kan hämtas från vitt skilda håll och områden. Det gäller för agenten att mothindra otillförlitlig påverkan från utomstående obehöriga otillräkneliga. Detta utförs bekvämast med att förpassa objektet till en utpost där fysikens lagar sällan eller aldrig kan upphävas.

En sådan centrifugal kraft finns i tangodansen, med ursprung antingen i Finland, eller i Argentina.

Detta kan, för den associativa steganografiska ordkonstverket, ha en minst lika stor betydelse som konstverk av Jasper Jones eller, långt tidigare, Kurt Schwitters Merzbau. Med tanke på Picassos tjurhuvud, kan tangon också förläggas i Paris, eller inom synhåll för apachedansare inspirerade av Catherine Dunham.

Typen av effekt regleras bäst via en tongenerator. Samarbetspartnern kan spela i stort sett vilket, i förhållande till apachedansen, instrumentellt instrument som helst. De mer världsvana belevade väljer ofta en hybrid mellan ukelele och balalajka. Detta kan i bästa fall medföra för den anpassade antagonisten att uppleva ett harmoniskt tillstånd också i en readymaid vattenlås.

Den alltid eftersökta diffusionen i osmotiskt högtryck utmynnar, inte alltid, men tillräckligt ofta för att räknas med i det statistiska underlaget, i en grandios entropi.

Endast utjämningen mellan två ojämlika, men likvärdiga objekt kan hålla rörelsen igång.

Detektiven Allmänheten, Crethi och Plethi, samt Gemene Man upplever snarast möjligt sin hemmahörighet innanför den Tysta Majoritetens slutna kretsar.

Andra mer värdefulla önskar högre målsättningar än de gränsvärden som uppstått som konsekvens av status quo-läget.

Statusläget i verkligheten kan av motståndarlaget upplevas som betydligt mer gynnsamt.

Antagonisterna i rampljuset utlyser ett rent hypotetiskt läge.

Persona Non Grata på fallrepet textar den dubbeltydiga alldagsramsan:

”Finns Hjärterum, så finns också Stjärterum.”

Hur säkert som helst kan ordalydelsen tolkas på mer än två sätt.

Det ena är mer självklart. Det andra är mindre självklart.

Premiss Ett: En medmänniska i nöden delar gärna sin nödlösning till och med, med icke längre önskvärda personer.

Premiss Två: Utedasset är utpyntat med hårt stiliserat hjärta. Om den icke önskvärda personen vänligt knackar på dörren och ber om hjälp före en mycket pinsam situation inträffar, kommer den inne i hjärterummet lyfta på haspen och släppa in den snart drabbade med tillgång till det än så länge lediga hålet bredvid.

En hypotetisk tredje premiss skulle kunna låta: Hela textremsan är egentligen ett hemligt meddelande inom subkulturen S/M. Det skulle i så fall ge en rimlig förklaring till sambandet mellan ”hjärta” (fysiskt uttryck för återhållen kärlek) och ”smärta” (fysisk lidelse som bevis på besvarad återhållen kärlek). Den tredje hypotesen är till vidare, fram tills att motsatsen är bevisad, ej utesluten.

De båda parterna i lagspelet kan, med risk för gult kort, manipulera fredsdomaren så att antagonisten bakom mittfältet förpassas över till ingenmansland.

Under gränsöverskridande turer och returer, övergår den redan överhettade relationen till stadiet ångbad.

Påträngande på åskådarläktaren förvarnar bortalaget om permanent utvisning från hemmaplanen. Det enda, menar den upprörda majoriteten av hemmahörande att fredsdomaren söker medborgarskap på annan ort och kontrahenterna till andra sidan om borderline.

Båda dessa synnerligen ogenomtänkta förhandlingslösningar är minst sagt anakronistiska och kontrafaktiska. Vad hade publikum, bestående av ordinarie Gemene Man, Crethi och Plethi samt Allmänheten Detektiven från båda sidor, göra på läktarna, om inte språkspelets båda motparter kunde, i symbolisk betydelse, ”dansa tango”?

De redan överhettade var helt enkelt tvungna att skärpa och coola ner sig några grader. Av högst personliga och privata skäl, önskade de med hög integritet och svansföring att språkspelet inte skulle övergå i en smäktande tango.

Därför var det att vänta att hemmalaget av objektiva Läsare/Tydare hellre föredrog att bortalaget Legaliserade Bokstavstroende i nuläget, i bildlig mening, ej utmanade varandras inom samma biotop, hypotetiska existensberättigande och språkspelet kunde fortsätta i ett flödesschema fram tills att allt var sagt och gjort.

Gränssättande ordbruk inom gängse språkspel kräver minst ett Du och ett Jag. Objektet Tinget-i-Sig kan tillsvidare anses vara ett Uteslutet Tredje.

Betydelsefullt agerande är i förhållande till den platonska idealismens objektifierade Tinget-i-Sig, även i fortsättningen konsekvensen av en effekt, i betydelsen instrumentell, mer än intrinsikat.

Den Uteslutna Tredje kan utgöras av en helt oväntad entreprenör på tillfälligt besök inom Goethes mästerligt utformade begränsningar.

Objektiva i den meningen att det improviserade ZigZag-mönstret för utomstående obehöriga mycket starkt kan påminna om en sådan blixtsymbol som en aktiverad Läsare/Tydare kan upptäcka på ett L-skåp.

För vissa inom samma subkultur kan mönstret i mycket påminna om en stiliserad blixt. Blixten är inte, såsom många kan inbilla sig, på något sätt symmetrisk.

I mytologins hermetiskt tillslutna värld kan blixten associeras till helt skilda högre väsen. Den kan också ge en reflexiv abstrakt förespegling om hur asymmetrin utstrålar udda, men samtidigt komplexa, abstrakta, energiformer.

En mer akademiskt lagd auktoritet inom området Semiotik vill gärna utmanövrera samt åsidosätta den Associativa Staganografiska Ordkonsten till felsäkert läge.

Detta beroende på att Tredje person singularis (som inte bör förväxlas med den Uteslutna Tredje, även om de båda vid något enstaka tillfälle, kan sammanfalla) helst önskar klassificera de inordnade cellerna i extremt avvikande subkultur till Impulsiv Spontan Introvert Impressionism.

Den uppgivna anledning till detta förhastade antagande är huruvida Ordkonstverket-i-Sig är ett hämmat uttryck av osammanhängande invektiv.

Med så diffusa epitet kan svaret endast förbli outsagt.

Vidare till mer väsentliga och, tills vidare, oförutsägbara händelseförlopp.

Den Uteslutna Tredje måste inte nödvändigtvis utgöras av en och samma persona.

Det finns, redan i det nuvarande nuläget sådana relationer där ett oskiljbart, sybiotiskt tangopar oförhappandes inviger ett, i deras gemensamma tycke, lämpligt objekt i ett påträngande behov av faire-le-mènage-à-trois.

När det föregivna slutresultatet lyser med sin frånvaro, anklagar den ena partnern, exempelvis ”Tangokavaljeren”, objektet ”Oblomov” för otillåten fördröjningseffekt.

Till ”Tangorabattens” häpnadsfulla besvikelse, tar dennas tilltänkta ”Liljekonvaljen” den Uteslutna Tredje i försvar. Plötsligt kan ”Fritiof Anderssons Efterträdare” själv smaka på den bitterljuva rollen som ”Den Uteslutna Tredje”.

Emellertid, summa summarum är att våningen förblir i samma skick som före den aktuella tilldragelsen. Saken kan uttryckas betydligt enklare med orden le ménage-à-trois avslutades som ett fait accompli.

Så, vad kunde den numera Uteslutna Tredje göra åt saken?

I nuvarande läge är ju otro inte straffbart. I äktenskapsförordet står det svart på vitt: ”Den som grävar en grav åt sin nästa, kommer kompromisslöst att själv falla däri.”

Den Bokstavstroende som tar Lagen bokstavligen, begår heller inget avbrott.

Konsten är den associativa steganografins motvals.

Detta kan för utomstående obehöriga verka ha en kontraproduktiv konsekvens, men i praktiken har visat sig att friktionen avtar då den isolerade alienationseffekten tilltar.

Hantverket har mycket gemensamt med i vilken kontext som den associativa steganografiska ordkonsten uttrycks.

Den Associativa Steganografiska Ordkonsten har mycket gemensamt med hantverket Sampling.

Utom musiken har samplingen använts sedan möjligheten att kopiera ljud från diskbänksrealismens vardagsverklighet gjorts tillgänglig mot samtliga utom kategorierna Gemene Man, Crethi och Plethi, samt Detektiven Allmänheten.

I bildkonsten har verksamma konstnärer utvecklat vitt skilda artefakter som kollage, montage, frottage, photoshopping och distorsions.

Språkspelets motbetydelse pågörande en tredje kan spela och uteslutna den som här är det obehöriga.

Utomstående otillräkneliga till vidare mot utformationsbitar uthämtade nyss att så mothindra aktivt upphävda, är inte länge så ännu lagar fysikens där tillfällen uppkomna vid att, steganografi associativ på utövaren mot gällande tangodans.

Typ effekt önskar framkalla att mot samarbetspartner nödvändig en däremot blir antagonisten anpassad harmoniskt jämfört med ett vattenlås.

Eller osmos typ mothållande och ojämlikt ett i objekt likvärdiga två mellan trycket uppstår bara en kan rörelse gång.

På är utgenting eftersom quo status outhärdligt parter utblandade på samtliga mot ett som snart övergår i efterfrågan av trygghet, falskt utvaggad eller av bekvämlighetsskäl på gärna, så allmänheten” (”detektiven eller plethi, och ”crethi man, ”gemene som omnämnd ofta sammanhanget, på beroende textmassan,) i utomstående på majoriteten som harmoniska ord.

Andra med värde. På minsta det händer harmoni, total mot gränserna utom quo.

Statusläget i verkligheten motblir motståndarlag innan frånvaro.

Så lyser antagonisterna där läget är hypotetiskt det då betänk att grata.

Non persona som fall, sämsta i och med till mot handlingarna i motspelare hotfulla motpassa samvetskval, till tillstymmelse måste utstå innan att, påsikt med fredsdomare närvarande manipulera aktiva spelare i hemmalaget kan utfasningsfasen, i är länge så ännu inversionen i ingenmansland.

Över gränsöverträdelser återkommande ideliga slika tills övergår relationen överhettad redan den om synnerhet i detta uterigerande.

Och påträngande varandes som motståndarlaget anse medspelaren i hemmalaget kan hemmaplan på ute hemmahörande.

Vara sig upplever länge så ännu motståndarlaget där fortfarande finns miljöer sådana att motutsätter denna hjälplöshet.

Utlärda utsatta i motståndarlaget motsätter att till tillfälle måste hemmalaget motsitter faktum gällande nuläget i lagar.

Obestridliga fysikens regler som råder i steganografiskt traditionellt ”legaliserade”.

Eller ”bokstpåströende”, som preciseras i nuläget, gällande med kläderna, stora alltmot lite de i varma och bekväma känner läsaren/tydaren när textmassan, i fram längre kommer biotop, allesamman utom konkurrenternas existensberättigade hypotetiska i motståndarlagets, antagonisterna, gällande flödeschema.

Gränssättande ett exempel, på form i rörelse, tillräcklig en parter, välutformade alla mot som den det är handläggare som med språkspelet, i ut-i-sig något mot den att däremot faktor.

Betydelsefull en handlande, aktiv i betydelsen agent utgör målet, angående part i tredje entreprenör.

Opartiska som parter både åt fungerade zigzag andra.

Den mot tillgänglig var sidan, ena mot otillgänglig som zigzag.

Var sådan legendarisk en kropp. Fysiska samma och en utom version, dubbel i återkommer väl mycket kan den tredje utesluta de övriga.

Två är funtade, bättre mycket påtagligt än tredje den eller den, varken att anta att till skäl tillräckliga vidare part.

Tredje utesluter en hand, varsamt med två, de att eller acompli, faire le ménage-à-trois utgår alltgent utblandade med det gäller att utesluta.

Som sig uppleva måste ovillkorligen parten att sätt på utesluta Tango.

Dansa mot två hus behövs uppstår, ska ättrigt stressväckande tillräckligt mot handtag.

Steganografiska beräknande motstår surt utmot medvetna yttre eller mer sålunda, är översåten lojal så annars den ett fikonlöv.

Stort tillräckligt ett över motläggas träd kunskapen från frukt nyplockad från motslag interiört.

Omgivande uttresseväckande madre en till objektet motpassad spontan biotop, samma utom konkurrenters existensberättigade mot räckhåll utom motmål begärligt något behålla att meningit och akt i varelser som levande har gömt begynnelsen i tidernas seder.

Konsten är steganografiska motvad.

Verkliga ur uppstår i illusioner morade och visioner spirande hur på visualiserade kreativa framkallar händelsemotlopp otroliga mens de utläser p en gång läsaren/tydaren i nämnaren.

Gemensamma samma med utrustad är textmassan i nonsens hopsatt syntetiskt allt närmast dig. Nära värdebältet i ett detsamma motlägger efter opåkortat (hex

di magica, magnum grande eller green gigant) typ kondomer dubbla obegagnade osluten av duk vaxad i vuttage i volymen utbundna den motsluta påresan, mot strax att, till skäl goda synnerliga, futns däremot värmekälla.

Ljus- och fysisk eller stimulantia, psykisk autogen till användas i volymen kan öde, en på ilandsättas ofrivilligt mot funna risker överraskande där vattenytor utbredda över landmassor i ren distraktion.

Överhållande som skick, befattligt i bevarat är lumppapperet än så länge textmassa, följande sig tillsägna åtagandet hängivet ett med läsaren/tydaren garantivarnar.

Läsaren/tydaren som där finnas kan produktplacera oåtkomliga i betydelsen i sublinguala, versala, distorsions.

Och photos hoppas frottage, montage, kollage, som artefakter skilda vitt utvecklade konstnärer verksamma har bildkonsten i allmänhetens tjänst.

Detektiven samt plethi, och crethi, gemena kategorierna utom samplade mot tillgängliga gjort vardagsverkliga diskbänksrealism från ljud kopierade att möjligheten sedan antänt utgen musiken min.

Hantverket har mycket gemensamt med den associativa steganografiska ordkonstens uttryck.

Den Associativa Steganografiska Ordkonsten har mycket gemensamt med hantverket Sampling.

Inom musiken har samplingen använts sedan möjligheten att kopiera ljud från diskbänksrealismens vardagsverklighet gjorts tillgänglig för samtliga inom kategorierna Gemene Man, Crethi och Plethi, samt Detektiven Allmänheten.

I bildkonsten har verksamma konstnärer utvecklat vitt skilda artefakter som kollage, montage, frottage, photoshopping och distorsions.

Språkspelets för betydelse avgörande en spela kan tredje uteslutna den som här är det obehöriga.

Utomstående otillräkneliga till vidare förs inte informationsbitar inhämtade nyss att så förhindra aktivt upphävda, är inte länge så ännu lagar fysikens där tillfällen uppkomna vid att, steganografi associativ av utövaren för gäller det tangodans.

Typ effekt, önskad framkalla att för samarbetspartner nödvändig en därför blir antagonist anpassad harmoniskt mindre en vattenlås.

Eller osmos typ förhållande, ojämlikt ett i objekt likvärdiga två mellan trycket i uppstå bara kan rörelse gång.

På är ingenting eftersom quo-läge, status outhärdligt parter inblandade av samtliga för ett i snart övergår efterfrågar, trygghet, falsk i invaggad eller bekvämlighetsskäl av gärna, så allmänheten” (”detektiven eller plethi, och ”crethi man, ”gemene som omnämnd ofta sammanhanget, på beroende textmassan,) i utomstående av majoriteten som harmoni den ord.

Andra med värde. Av minsta det inte händer harmoni, total för gränserna inom quo. Status läget i verkligheten förblir motståndarlag utan frånvaro.

Sin med lyser antagonisterna där läge hypotetiska det då betänk men grata.

Non persona som fall, sämsta i och utvisning till förhandlingarna i motspelare hotfulla förpassa samvetskval, till tillstymmelse minsta utan att, avsikt med fredsdomare närvarande manipulera aktivt spelare hemmalagets kan inledningsfasen, i är länge så ännu invasionen då mittlinjen.

Över gränsöverträdelser återkommande ideliga, till övergår relationen överhettade redan den om synnerhet i detta intrigerande.

Och påträngande varandes som motståndarlaget anse medspelare hemmalagets kan hemmaplan på ute hemmahörande.

Vara sig upplever länge så ännu motståndarlaget där finns fortfarande miljöer sådana att förutsätter detta hjälplöshet.

Inlärd i motståndarlaget försätta att till tillfälle minsta inte hemmalaget försitter så faktum gällande nuläget i lagar.

Obestridliga fysikens regel som råder steganografi traditionell i ”legaliserade”.

Eller ”bokstavstroende”, som preciseras nuläge, gällande med kläderna, stora alltför lite de i varm och bekväm mer sig känner läsaren/tydaren när textmassan, i fram längre kommer biotop, samma inom konkurrenter existensberättigade hypotetiska säga vill det motståndarlaget, antagonisterna, flödeschema.

Gränssättande ett exempel, till av, form i rörelse, tillräcklig en parter, välinformerade alla för tillför, som den det är handläggare instrumentell som men språkspelet, i ting-i-sig något inför den att därför inte faktor.

Betydelsefull en handlande, aktivt betydelsen i agent, denna utgöra målet, i angår part tredje vad entreprenör.

Opartisk som parter båda åt fungerade zigzag andra.

Den för tillgängligt var sidan, ena den för otillgängligt var som det zigzag.

Var sådan legendarisk en kropp. Fysiska samma och en inom men version, dubbel i förekomma väl mycket kan tredje uteslutna den övriga.

Två de än funtade, bättre mycket påtagligt är tredje den eller andra den ena, den varken att anta att till skäl tillräckliga inga finns vidare part.

Tredje utesluter hand, varsam med två, de att eller acompli, fait ménage-à-trois ett i ingår antingen inblandade de att gäller antingen utesluten.

Som sig uppleva måste ovillkorligen part tredje en att sätt något på inte utesluter detta tango.

Dansa att för två minst behövs uppstå, ska intrig intresseväckande tillräckligt en att för handling.

Steganografiska beräknande första sin utfört medvetet, mindre eller mer sålunda, har undersåten lojala så annars den fikonlöv.

Stort tillräckligt ett under förläggas träd kunskapens från frukt nyplockad en kan förslagsvis interiör.

Omgivande intresseväckande mindre en till objektet förpassat spontant biotop, samma inom konkurrenter existensberättigade för räckhåll utom föremål begärligt något behålla att mening och akt i varelser, levande har begynnelse tidernas sedan gömma.

Att konsten är steganografi förhållanden.

Verkliga ur uppstår illusioner förlorade och visioner inspirerande hur av visualiseringar kreativa framkalla samt händelseförlopp otroliga mest de in läsa gång en på läsaren/tydaren kan minnet i den med nämnare.

Gemensamma minsta samma med utrustad är textmassan i nonsens hopsatt syntetiskt allt erinran: dig. Nära värdebälte xl ett i densamma förlägga efter oavkortat samt hex

(de magica eller magnum grande) typ kondomer dubbla obegagnade eller duk vaxad vintage en i volymen inbundna den försluta avresan, före strax att, till skäl goda synnerliga finns därför värmekälla.

Ljus-och fysisk eller stimulantia, psykisk antingen till användas volymen kan öde, en på ilandsättas ofrivilligt att finns risker överraskande där vattenytor utbredda över resor under distraktion.

Underhållande som skick, befintligt i bevarat är lumppapperet länge så textmassa, följande sig tillägna åtagande hängivet ett med kan läsaren/tydaren garanti: anar.

Minst läsaren/tydaren där finnas kan produktplaceringar försåtliga, betydelsen i här subliminala, varning: distorsions.

Och photoshopping frottage, montage, kollage, som artefakter skilda vitt utvecklat konstnärer verksamma har bildkonsten i allmänheten.

Detektiven samt plethi, och crethi man, gemene kategorierna inom samtliga för tillgänglig gjorts vardagsverklighet diskbänksrealismens från ljud kopiera att möjligheten sedan använts samplingen har musiken inom sampling.

Hantverket har mycket gemensamt med den associativa steganografiska ordkonstens uttryck.

Den Associativa Steganografiska Ordkonsten har mycket gemensamt med hantverket Sampling.

Inom musiken har samplingen använts sedan möjligheten att kopiera ljud från diskbänksrealismens vardagsverklighet gjorts tillgänglig för samtliga inom kategorierna Gemene Man, Crethi och Plethi, samt Detektiven Allmänheten.

I bildkonsten har verksamma konstnärer utvecklat vitt skilda artefakter som kollage, montage, frottage, photoshoplifting och distorsions.

Varning: Subliminala, här i betydelsen försåtliga, produktplaceringar kan finnas där Läsaren/Tydaren minst anar.

Garanti: Läsaren/Tydaren kan med ett hängivet åtagande tillägna sig följande textmassa, så länge utskriftens lumppapper är bevarat i befintligt skick, som underhållande distraktion.

Under resor över utbredda vattenytor, till exempel i nära anslutning till Sankt Bartilueos där överraskande risker finns att ofrivilligt ilandsättas på en öde, kan volymen användas till antingen psykisk stimulantia, eller fysisk ljus-och värmekälla.

Därför finns synnerliga goda skäl till att, strax före avresan, försluta den inbundna volymen i en vintage vaxad duk eller obegagnade dubbla kondomer (typ Rio Grande, Magnum Bonum eller Magica de Hex) samt oavkortat efter förlägga densamma i ett XL värdebälte nära veka livet.

Erinran: Allt syntetiskt hopsatt nonsens i textmassan är utrustad med samma minsta gemensamma nämnare.

Med den i minnet kan Läsaren/Tydaren på en gång läsa in de mest otroliga händelseförlopp samt framkalla kreativa visualiseringar av hur inspirerande visioner och förlorade illusioner uppstår ur verkliga förhållanden.

Steganografi är Konsten att Gömma.

Sedan tidernas begynnelse har levande varelser, i akt och mening att behålla något begärligt föremål utom räckhåll för existensberättigade konkurrenter inom samma biotop, spontant förpassat objektet till en mindre intresseväckande omgivande interiör.

Förslagsvis kan en nyplockad frukt från Kunskapens träd förläggas under ett tillräckligt stort fikonlöv.

Den annars så lojala undersåten har sålunda, mer eller mindre medvetet, utfört sin första beräknande steganografiska handling.

För att en tillräckligt intresseväckande intrig ska uppstå, behövs minst två för att dansa tango.

Detta utesluter inte på något sätt att en tredje part ovillkorligen måste uppleva sig som utesluten.

Antingen gäller att de inblandade antingen ingår i ett Ménage-à-Trois fait Acompli, eller att de två i samförstånd, med varsam hand, utesluter Tredje part.

Vidare finns inga tillräckliga skäl till att anta att varken den ena, den andra eller den tredje är påtagligt mycket bättre funtade, än de två övriga var för sig.

Den Uteslutna Tredje kan mycket väl förekomma i dubbel version, men inom en och samma fysiska kropp.

En legendarisk sådan var ZigZag.

Det som var otillgängligt för den ena sidan, var tillgängligt för den andra.

ZigZag som opartisk entreprenör fördelade gracerna, istället för mera jämlikt, jämställt 50/50, så 51/ 49.

I verkligheten innebar det att den ena kände sig mer fördelaktigt fördelad samtidigt som den andra upplevde sig vara förfördelad.

Nöjet respektive missnöjet varade inte längre än till nästa utbytestillfälle av bearbetade informationsbitar.

Då var det den andra som kände sig fördelaktigt hanterad, medan den ena förhöll sig mera misstänksam.

Vad Tredje part angår i målet, utgöra denna agent, i betydelsen aktivt handlande, en betydelsefull faktor.

Inte därför att den inför något Ting-i-Sig i språkspelet, men som instrumentell handläggare är det den som tillför, för alla välinformerade parter, en tillräcklig rörelse, i form av, till exempel, två gränssättande flödesscheman.

I överensstämmelse med Wolfgang von Goethes så ofta citerade, kontroversiella påstående:

”Först i begränsningen visar sig mästaren.”

Antagonisterna, motståndarlaget, det vill säga hypotetiska existensberättigade konkurrenter inom samma biotop, kommer längre fram i textmassan, när Läsaren/Tydaren känner sig mer bekväm och varm i de lite alltför stora kläderna, med gällande nuläge, preciseras som ”Bokstavstroende”, eller ”Legaliserade”.

I traditionell steganografi råder som regel fysikens obestridliga lagar.

I nuläget gällande faktum så försitter hemmalaget inte minsta tillfälle till att försätta motståndarlaget i inlärd hjälplöshet.

Detta förutsätter att sådana miljöer fortfarande finns där motståndarlaget ännu så länge inte upplever sig vara hemmahörande.

Ute på hemmaplan kan hemmalagets medspelare anse motståndarlaget som varandes påträngande och intrigerande.

Detta i synnerhet om den redan överhettade relationen övergår till ideliga, återkommande gränsöverskridningar över mittlinjen.

Då invasionen ännu så länge är i inledningsfasen, kan hemmalagets spelare aktivt manipulera närvarande fredsdomare med avsikt att, utan minsta tillstymmelse till samvetskval, förpassa hotfulla motspelare i förhandlingarna till utvisning utanför språkspelets hemmaplan och i sämsta fall, personifierad till persona non grata.

Men betänk då det hypotetiska läge där antagonisterna lyser med sin frånvaro.

Utan motståndarlag förblir verkligheten i läget Status quo.

Inom gränserna för total harmoni, händer inte det minsta av förargelseväckande beteende.

Med andra ord.

Den harmoni som majoriteten av utomstående (i textmassan, beroende på sammanhanget, ofta omnämnd som ”Gemene man, ”Crethi och Plethi, eller ”Detektiven Allmänheten”) så gärna, av bekvämlighetsskäl eller invaggad i falsk trygghet, efterfrågar, övergår snart i ett för samtliga av inblandade parter outhärdligt Status quo-läge, eftersom ingenting är på gång.

Rörelse kan bara uppstå i trycket mellan två likvärdiga objekt i ett ojämlikt förhållande, typ Osmos eller vattenlås.

I mycket kan gränssättningen påminna om ett semipermeabelt membran där hemmalaget går en ändlös tid i entropiskt klimat till mötes.

En mindre harmoniskt anpassad antagonist blir därför en nödvändig samarbetspartner för att framkalla önskad effekt, typ tangodans.

Det gäller för utövaren av associativ steganografi att, vid uppkomna tillfällen där fysikens lagar ännu så länge inte är upphävda, aktivt förhindra så att nyss inhämtade informationsbitar inte förs vidare till otillräkneliga utomstående obehöriga.

Detta inkluderar även en sentida replik av ovan nämnda ZigZag.

Ändå så förhåller det i regel så att det är här som Den Uteslutna Tredje kan spela en avgörande betydelse för språkspelets vidareutveckling mot utgången.

En favoritställning inom populärmusiken är när typ Lolita möter sin överman Producenten.

Här några försök till lämpligt urval av ”gulliga flickröster” och Någon som inväntar rätt ögonblick:

Ministrarna i Ministralen från rymdhotellet StarStead var tänkta att bli besättningen i rymdstationen och rymdfarkosten SpåRätt 1. Det kom att uppstå en oväntad konkurrens, från en grupp som ingen kunnat förutse.

Ett löst sammanhängande nätverk av unga människor möttes på fester, tävlingar och uteställen. De lärde känna varandra och upptäckte att de hade samma attityd till livet.

Unga hade låtit sig förföras av myten om självförstörelse, destruktivitet och en slags narcissistiskt martyrskap: ”Lev fort och dö ung”. De allra flesta i den här gruppen hade genomskådat det självbedrägeriet. Kanske ett sätt för dem att söka uppmärksamhet, acceptans och förståelse för den man var och ville vara?

Det sammanhängande nätverket växte, utan att någon gjorde något för att sprida det eller göra reklam för det. Det var människor som delade ett intresse, men också en i tiden så ovanlig livsglädje.

Hans namn var Gregor Renqvist och han var son till en av akrobaterna i den gamla underhållningsgruppen Veteranerna.

Gregor hade tänkt sig att tävla, med målet att ta hem guldet från någon av tävlingsgrenarna i Olympiska Spelen. En synskada ledde till att han blev tvungen att ge upp den karriären. Istället började han frekventera det nystartade dansstället 88:an, på Regeringsgatan 88, där han snart träffade andra unga som sysslade med streetdance och street theatre. Det var mycket duktiga och ambitiösa unga män och kvinnor, som också i vardagslivet gillade att ta risker. Framför allt hyllade de en egen form av practical jokes. Flera av dem var elever hos Cirkus Cirkör eller gick och tränade i Kulturama.

Gregor var, trots att han var så ung och knappast kunde tillhöra den generationen, ett stort fan av rockartisten David Bowie. Därför ville han döpa den grupp han kommit att tillhöra för ”Marsspindlarna”, efter Bowies låt om Ziggy Stardust och hans spindlar från Mars.

Nätverket fortsatte att växa, men de hade inga träningslokaler eller ställen där de kunde träffas för att öva tillsammans. Ett annat gäng som anslöt sig, höll på med parcour. De sprang runt som de hade eld i baken, för att hoppa över murar eller upp på tak och andra hinder som fanns ute i verkliga livet.

Vid Stureplan i Stockholm hade det i århundraden pågått ett nöjesliv och ett uteliv. Det var dit som alla drogs, som sökte möten med andra människor, uppmärksamhet och underhållning. Gregor och hans gäng bestämde sig för att göra en happening och ett för ordningsmakten omöjlig demonstration att stoppa.

Stockholms Stad hade fortsatta problem med alla översvämningar och kraftiga regnskurar. Därför hade man för avsikt att bygga en stor glaskupa över Stureplan, för att inte ovädren skulle hindra folk från att sitta utomhus.

Nu stod det byggnadsställningar överallt. Över restauranger och butiker hängde företagsskyltar och digital reklam. Annars fanns det gott om markiser och utskjutande tak.

Gregor och hans närmaste kompisar hade kommit överens om att börja sin happening och demonstration, en lördagseftermiddag, i början på juni. Det var alltså soligt och klart och inga regnmoln i sikte. De hade alla satt på sig digitala utrustningar för att kunna visa bilder och sända ljud direkt ut på nätet. För att få högsta möjliga uppmärksamhet från massmedia, hade de skickat ut länkar till de olika nyhetsredaktionerna, med den enkla texten:

”Kolla här, lördag kl.13.00 så får ni se nåt kul!”

Eftersom Stureplan var en turistattraktion, kom det ständigt nya turistbussar och sightseeingbussar fulla med folk. Från de kaféer och restauranger som hade balkonger ut mot gatan, kunde servitriser sälja öl och andra drycker direkt till turister på bussarna.

Gregor hade tryckt upp tröjor för att alla skulle kunna se att de tillhörde samma grupp och med samma budskap. Han hade först testat med namnet ”Marsspindlarna”, men det kom att likna namnet på en engelsk chokladbit. Det var inte heller månaden mars han ville få människor att associera till. Han fattade sitt beslut snabbt och enväldigt, likt en ledare i ett skarpt läge kan och måste klara av. Därför blev namnet istället: ”Stjärnspindlarna”. På engelska: ”Starspiders”. Det tyckte han också gick i lite stil med Bowie. Handlade inte hans texter mycket om rymden?

Klockan ett samlades alla stjärnspindlarna utanför Kungliga Dramatiska Teatern, vid Nybroplan. Läget såg härligt ut. Fullt av folk, bilar, bussar och grönskande träd.

På en given signal sprang de alla rakt fram mot trafiken. De var säkert över femtio stycken. Alla var klädda i de tröjor som Gregor gjort i ordning, men i övrigt med mycket stor variation i klädsel och utseende. De flesta killarna hade rakade huvuden, medan tjejerna hade bekväma frisyrer och åtsittande kläder eller trikåer. Många av dem bar masker, som i filmen ”V för Vendetta”, eller från någon av de amerikanska superhjältarna. Masken från Spider Man var en annan vanlig mask i gänget.

De sprang upp på bilarnas kylare, hoppade vigt upp på bussarna och sprang fram över busstaken. Fanns de takluckor var de snart inne i bussarna och sprang eller klättrade runt på säten och uppe på hyllorna. Så var de strax ute igen. Turistbussar med öppna tak, där turisterna kunde sitta högt uppe, blev bemötta av springande stjärnspindlar i mittgångarna.

De hoppade över till träden, till utskjutande delar av byggnaderna, till skyltar eller hängde i någon markis, över till taket på Stureplanssvampen och så tillbaka till någon buss eller lastbil. Så snart de kunde hoppade de eller sprang vidare, alla glada och ropandes att nu var stjärnspindlarna i stan.

Från busstaken hoppade de vidare in i kontor och till restauranger och barer. Där gjorde de volter eller andra akrobatiska konster, för att snabbt vara ute igen. Antingen hoppade de vidare till ett annat tak eller träd, eller så till någon ny buss, där de klättrade upp och ner, eller gjorde gester eller grimaser åt chauffören och passagerarna.

Människor som såg dem skrattade och applåderade. Polisen var snart på plats, men på grund av trafikstockningar och trängseln, gjorde de tappra men tafatta försök att få tag i något byxben eller kalufs som svischade förbi. Det såg enbart roligt ut, så polisen som insett dessa, drog sig tillbaka. Istället kom det fotografer och andra som skulle försöka identifiera de som störde ordningen.

Med webbkameror och actionkameror filmade de medverkande ungdomarna och deras kompisar allt som hände och lade ut det på nätet. Det fanns hela sidor där man kunde följa enskilda unga artister på deras färder i och utanför bussar och butiker.

När Gregor gjorde ett tecken, försvann alla de unga glada åt var sitt håll, omöjliga att spåra eller leta upp. De hade kommit överens om att återses någon helt annanstans, för att inte bli anhållna av polisen.

En och annan medborgare och vän av ordning försökte också ingripa för att få tag i någon av dem, men för säkerhets skull hade de flesta av dem smort in sin hud med fett, för att vara svåra att hålla fast.

Sophie letade och fann efter en stund en liten hemsida med koppling till ”stjärnspindlarna”. Men där stod det istället ”marsspindlarna”. Hon sökte på båda, för att se om hon kunde finna någon förklaring. Var det samma gäng? Så fann hon en liten text på en sida om att: ”Gregor har bytt namn, från ”Marsspindlarna” till ”Stjärnspindlarna”.

Det var som om neoluddisterna fastnat i Tiden. De var Tidens gisslan. De mest radikala förespråkade ett helt igenom anakronistiskt synsätt, likt de ursprungliga naturfolken. I deras traditioner och kulturer fanns varken några år eller klockslag. I Västerlandet fanns historieböckerna, som beskrev var människorna hade befunnit sig, hur de hade levt och vad de hade ägt. De egendomslösa var också historielösa, när de inte hade något konkret att hänvisa till, av mark, hus, byar eller släktled. De kom från ingenstans och tillhörde ingenting. Därför fruktade de framtiden. Om de inte ägde någonting idag, så vad skulle de då ha, i morgon. Ännu mindre?

Benedictus Brightman, Edie Freewah, robotbröderna Anders Petter Askeland och Andreas Peder Askelund och deras verkställande direktör: Baltazar Vaduvill. Sophie och Jojje, tillsammans med Stjärnspindlarna, The Star Foundation, och Ministralen, Zahra, Pierre och Maya.

Harriet Backe, A-K L, Stevie Yes och Micke C. Tre Torn bildade Bennegruppen, för att arbeta vidare med Benedict Brightman och Edie Freewah i andrartformatet, i televisionen och på nätet. De var kanske de hittills mest syntetiska, men för den skull inte helt artificiella. De saknade helt detaljer som var av andra material än organiska cellvävnader. Bennegruppens uppgift var inte, likt Adams AndroArt, att arbeta med den fysiska andrarten och andhryben, utan att se andrarten i ett sammanhang, som underhållare, entertainers och glada, käcka goa gubbar.

Jim Legg och Earthstar-gänget försökte belägga att det var sant. Utomjordingar, troligtvis De Andra, ellekarna, hade redan besökt planeten Tellus, för att där förankra hos jordborna en syn på Människans Värdighet, från en text av Pico della Mirandola. En av de tyngsta betraktelserna under hela humanismens historia. Ett frö som skulle gro och växa, fram genom mänsklighetens historia, tills att Jim Legg en dag skulle kalla det för Ådran. Ett viktigt bevis blev det dokument som Kristin funnit med hjälp av Sophie von Dreva, nere i kvarndammen.